İMMÜNOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi aracılığı ile aile sağlığı ile ilgili çalışmalara başlayarak bu alandaki Doktora ve Yüksek Lisans düzeyindeki eğitim programlarını uygulamaya koymuştur. 1980-1981 yıllarındaki Sağlık Bilimleri Fakültesinden ayrı olarak kendi eğitim faaliyetlerini programlamış, İmmünoloji dalında yüksek lisans eğitimi vermiştir. Bugün bu uygulama Sağlık Bakanlığına bağlı yan dal uzmanlık eğitimi çerçevesinde yapılmaktadır. 1982 yılından itibaren, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda enstitüde;
İmmünoloji Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimine geçilmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*İmmünoloji Yüksek Lisans Diplomasına sahip olanlar ve Pediatri Uzmanlığı olanlar

*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az 24 kredilik, Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez/sanat çalışmasını başarıyla bitirmiş olmalıdır.

Bir dersten başarılı sayılmak için doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin en az B3 (2.75 ve üzeri ) notu almış olmaları gerekir. Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İmmünoloji Yüksek Lisans Programından mezun olmak veya Tıp Fakültesini bitirmiş olmak. H.Ü Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Doktora yeterlilik programı için Madde 33 ve 34 de öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak.

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İmmünoloji alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, bilim insanı niteliğinde, immünoloji konusunda bir araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilen elde ettiği bilgileri yayınlayıp paylaşabilen immünoloji bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, eğitim araştırma hastaneleri, Sağlık Bakanlığı ve özel sağlık kuruluşlarında, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilir. Mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürebilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Pediatrik Temel Bilimler İmmünoloji doktora programı en az 4 yıl süren, en az 8 dönemden oluşan bir programdır. Öğrencilerin bir dönemde (yarıyıl) 30 AKTS kredilik etkinlik gerçekleştirmesi gerekir.

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az 24 kredilik; Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır.

Ders yükünün en az %25'i seçmeli derslerden oluşmalıdır. Seçmeli dersler Sağlık Bilimleri Enstitüsü içindeki diğer doktora programlarından seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin* ilgili maddeleri uygulanır.

*http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5#bes

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin ilk iki senede teorik ve pratik derslerini tamamlamasını takiben doktora yeterlik sınavında başarılı olması gerekir. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler, tez çalışması gerçekleştirerek dordüncü senenin sonunda tez savunma sınavına alınırlar. Mezuniyet için 24 kredi (240 AKTS kredisi) tamamlanmalıdır (bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği*).

*http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5#bes

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN

fetezcan@hacettepe.edu.tr

03123051172

Hacettepe Üniversitesi

Pediatrik İmmünoloji Bölümü