İLERİ NÖROLOJİK BİLİMLER PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

* Tıp Fakültesi mezunlarından Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Nöroşirurji, Nöroloji, Pediatrik Nöroloji ve Göz Hastalıkları uzmanı unvanını almış olanlar kabul edilir.

*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programına Tıp Fakültesi mezunlarından Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Nöroşirurji, Nöroloji, Pediatrik Nöroloji ve Göz Hastalıkları uzmanı unvanını almış olanlar kabul edilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

28 Haziran 2013 Tarihli 28691 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Hacettepe Üniversitesi lisansüstü Eğitim Öğretim ve sınav yönetmeliğinin Madde 36 (3) ve Madde 36 (4) belirtilmiştir.

Madde 36 (3) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Madde 36 (4) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az yirmi bir kredilik, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az kırk iki kredilik ders yükünü; Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az yüz yirmi kredilik ders yükü ve yüz yirmi kredilik tez/sanat çalışmasını, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az yüz seksen kredilik ders yükü ve yüz yirmi kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır.

http://www.norbil.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_201113.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yatay geçişle öğrenci kabülü 28 Haziran 2013 Tarihli 28691 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve sınav yönetmeliğinin 18. Maddeside belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

http://www.norbil.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_201113.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın Amacı : İleri Nörolojik Bilimler alanında evrensel düzeyde araştırma yapabilecek ve eğitim verebilecek bilim doktoru yetiştirmek.

Öğrenim hedefleri : İleri Nörolojik Bilimler alanında güncel bilgileri takip edebilme, araştırma yapabilme ve yapılan araştırmaları irdeleyebilme, nitelikli bilim insanı yetiştirecek düzeyde eğitim verebilme özelliklerine sahip olmak

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olan öğrencilerimizin büyük çoğunluğu kamu üniversitelerinde, bir kısmı özel üniversitelerde ve bir kısmı yurt dışındaki üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda 4 zorunlu, 9' u program içinden , 9'u program dışından olmak üzere toplam 18 seçmeli ders vardır. Programın %30' zorunlu, %70'i seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Öğrenciler Enstitüde yer alan diğer linasüstü programlardan ve üniversite havuzunda yer alan seçmeli derslerden de istedikleri dersi alabilirler.

3 sömestr boyunca alınan zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora öğrencileri İleri Nörolojik Bilimler alanında uluslar arası düzeyde eğitime sahip olurlar.

Tez döneminde ise bir problemi ortaya koyma, bu problemi çözmeye yönelik özgün yöntemler ve fikirler çözüm üretebilme yetisine sahip olur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.norbil.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_201113.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora programı, ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 24 kredilik, Avrupa Kredi Taransferi Sistemne göre ise en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını, başarı ile tamamlamak durumundadır.

Öğrencinin mezun olabilmesi için akademk not ortalamasının 4 üzerinden 2.75 ve üzerinde olması ve tez savunma sınavında başarılı olması gerekmektedir.

http://www.norbil.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_201113.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Atilla AKBAY

Tel: 305 17 15 - 305 1716

Mail: atik@hacettepe.edu.tr

Fax: 311 11 31

Program Sorumlusu : Prof. Dr. Atilla AKBAY

Tel: 305 17 15 - 305 17 16

Mail: atik@hacettepe.edu.tr

Fax: 311 11 31