HEMŞİRELİK ESASLARI ve YÖNETİMİ (BÜTÜNLEŞİK DOKTORA)
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hemşirelikte lisansüstü eğitim ilk olarak üniversitemizde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında 1968 yılında Bilim Uzmanlığı,1972 yılında ise Doktora programları olarak başlamıştır. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, YÖK Yürütme Kurulu'nun 27 Kasım 1990 tarihli kararı doğrultusunda okulumuzda diğer anabilim dallarıyla beraber kurulmuştur. 1998 yılında H. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hemşirelikte lisansüstü eğitim programları yeniden yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı altında Hemşirelik Esasları yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır.

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Tümleşik Doktora Programı, Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 29.03.2012 tarih ve 2012-66 sayılı kararı ile Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Tümleşik Doktora Programının açılmasını Yükseköğretim Kurulu'nun görüşüne sunulmuş ve YÖK Genel Kurulu'nun 26.06.2012 tarihli kararı ile açılmıştır. Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Tümleşik Doktora Programı, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı ve Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı öğretim üye ve görevlileri tarafından yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Örgün Eğitim Kurumlarından alınan ‘Hemşirelik Lisans' diploması

Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmak

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde öngörülen şartları yerine getirmiş olmak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 180 AKTS Kredi yükünü tamamlayacak şekilde zorunlu ve seçmeli ders alması (47 Ulusal Kredi) ve 120 AKTS kredi yükü olan Doktora tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Doktora derecesi kazanır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Örgün Eğitim Kurumlarından alınan ‘Hemşirelik Lisans' diploması

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi doktora programı öğrencilerin Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanına özgü konular ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde profesyonel düzeyde uzmanlaşmasını, bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda bağımsız ve özgün araştırma yaparak yeni sentezlere ulaşabilme yetisini kazanmasını amaçlar.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren öğrenci kabul ettiğinden henüz mezun vermemiştir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Tümleşik Doktora Programı 5 yıl (10 yarıyıl) öğrenim süresine sahiptir. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı ve Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı öğretim üye ve görevlileri tarafından yürütülmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Değerlendirme ve notlandırma Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 180 AKTS Kredi yükünü tamamlayacak şekilde zorunlu ve seçmeli ders alması (47 Ulusal Kredi), Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Doktora yeterlilik sınavı için öngördüğü koşulları yerine getirmiş olması ve 120 AKTS kredi yükü olan Doktora tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir. Programdan mezun olabilmek için gerekli toplam AKTS 300'dür.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Leyla Dinç

Doç. Dr. Süheyla Abaan