HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1968 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı kapsamında bilim uzmanlığı, 1972 yılında doktora programlarını yürütmeye başlamıştır. 1998 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü mezuniyet sonrası programı sekiz anabilim dalına ayrılmıştır. Bunlardan biri de Halk Sağlığı Hemşireliği doktora programıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programından mezun olmak

*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) en az 27 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmek ve tez çalışmasını yaparak juri önünde başarıyla savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 16. ve 21. Madde'ye göre üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, halk sağlığı hemşireliği alanlarında program geliştirebilen araştırma planlayıp gerçekleştirebilen Halk Sağlığı Hemşireliği bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı öğrencilerinin aldıkları eğitime ilişkin görüşleri belirlemek amacıyla yapılan çalışma kapsamında 2 doktora öğrencisinin görüşü alınmıştır. Öğrenciler aldıkları eğitimden çok memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Eğitim süresince özellikle bilgiye kolay erişebilme, problem çözebilme ve analiz-sentez etme yeteneğine sahip olabilme, etik davranışlar sergileyebilme, liderlik özelliklerine sahip olma özelliklerini kazandıklarını belirtmişlerdir. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olarak diğer okulların öğrencilerinden ayıran özellik olarak ulusal olduğu kadar uluslararası düzeydeki sağlık konularına hâkim olunması, analiz sentez yeteneğinin ve otonominin artması olarak öğrenciler tarafından belirtilmiştir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora Programı zorunlu derslerin seçmeli derslere oranı 8/5'tir . Öğrenci bu programda, gerekli görüldüğünde veya talebi olduğu takdirde asgarî kredinin üzerinde ders alabilir. Öğrenci yine gerekli görüldüğünde veya talebi doğrultusunda üniversitemizin farklı fakülte/bölümlerinden de (% 5) ders seçebilir, bu şekilde alınan dersler asgarî kredinin tamamlanmasında kullanılır. Mezuniyet için doktorada asgarî 240 AKTS tamamlanmalıdır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF)

Sınavlar; ara sınav, genel sınav, mazeret sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere dört türdür.

Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.

Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin genel sınavına girmek zorundadır. Genel sınava girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır.

Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınav sonucu genel sınav sonucu yerine sayılır.

Uzaktan öğretim programlarının sınav yöntemleri ile ilgili düzenlemeler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından yapılır.

Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı ile sınavların değerlendirme esasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesine ilişkin esaslar öğretim elemanı tarafından dönem başında öğrencilere duyurulur.

Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde

ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte

değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir.

Bir dersin genel sınavına girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamamış öğrencilere E notu verilir. Öğrenci eksiğini genel sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin o ders için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır (0) kabul edilerek not verilir.

Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin ise en az B3 notu almış olmaları gerekir.

Gerekli hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve danışmanın ortak kararı ile öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

Bir öğrenci almış olduğu dersten notunu yükseltmek için o dersi tekrar edebilir. Akademik ortalama

hesaplanmasında son not geçerlidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) en az 27 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmek ve tez çalışmasını yaparak juri önünde başarıyla savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Halk sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof Dr. Oya Nuran Emiroğlu

Hacettepe Üniversitesi

Hemşirelik Fakültesi

06100 Sıhhiye/Ankara

E-mail: oyanuran@hacettepe.edu.tr

Tel: 0-312-3051580/141