FARMAKOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı ilk olarak 1965-1966 öğretim yılında Tıp Fakültesi Dönem III öğrencilerine ders vermeye başlamış ve fiilen kurulmuştur. İlk öğretim üyeleri Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan ve Doç. Dr. S. Oğuz Kayaalp'tir. Aynı yıl mezuniyet sonrası (doktora) eğitimine de başlanmıştır. Günümüzde doktora programı Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından ortak yürütlmektedir. Ana Bilim Dallarında in vitro organ banyosu ve perfüzyon sistemleri, in vivo ve in vitro elektofizyoloji ve hemodinami deneylerine uygun donanımlar, kardiyovasküler ve santral sinir sistemi farmakolojisi çalışmalarının yapılabildiği laboratuvarlar, HPLC, Western blot ve PCR sisteminin kurulu olduğu bir kimya laboratuvarı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak bir atölye ve deney hayvanlarının barınması için sıcaklık, aydınlatma ve havalandırma kontrollü bir oda mevcuttur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik Fakültelerinden mezun olmak, 4 yıllık Fakültelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik yada Kimya lisans programlarından mezun olup Farmakolojide yüksek lisans derecesine sahip olmak

*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yeterlik Sınavında Başarı Koşulları

En az 24 kredinin tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde kazanılacağı varsayılan bilgi, beceri ve tutumların değerlendirileceği sözlü, yazılı ve pratik sınavların sonucu ile burada belirtilen minimum kriterlerini sağlanması halinde aday başarılı kabul edilir.

1. Temel ve klinik farmakolojik araştırmalarda kullanılan araç ve gereçleri kullanabilmek

2. Deney hayvanlarına bakım, besleme ve ilaç uygulaması yapabilmek ve deney hayvanı kullanım sertifikası almış olmak

3. En az 2 farklı farmakolojik araştırma yöntemini tek başına uygulayabilmek

4. Kendi alanında basılı ve elektronik kaynaklara ulaşabilmek

5. Bir bilimsel makaleyi okuyup değerlendirebilmek

6. Bilimsel toplantılarda sunulacak poster ve sözlü bildiri hazırlayabilme becerisi kazanmış olmak

7. En az bir ulusal/uluslararası toplantıda sunum yapmış olmak

8. En az bir bilimsel proje yazımına katılmış olmak ve etik kurul başvurusu hazırlamış olmak

9. Yılda en az 1 seminer hazırlayıp sunmuş olmak

10. Araştırma ve bilimsel etik konularına hakim ve bunları içselleştirmiş olmak

11. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi alışkanlık edinmiş olmak

12. İyi klinik uygulamaları ve iyi laboratuvar uygulamaları kılavuzuna uygun çalışabilmek

13. Bilimsel metodoloji ile düşünerek problem çözmeyi başarmak.

Tez Çalışması İçin Aranan Koşullar

1. Özgün bir bilimsel veya teknolojik problemi kurgulamış olmak

2. Bu problemi çözmeye yönelik hipotez kurabilmek

3. Hipotezi test edecek deney düzeneğini ve deney protokollerini gerçekçi bir şekilde tasarlamış olmak

3. Tez çalışmasını çalışmanın yapılacağı akademik kurullara ön taslak halinde sunup; varsa ön deneyleri, tezin hipotezini, amacını ve planını hazırlamış olmak

4. Etik kurul onaylarını almış veya onay için başvuru yapmış olmak

5. Tez çalışmasını bir proje haline getirebilmek

6. Tez projesi süresince hem entelektüel hem de uygulama alanlarında projenin ilk ismi olabilecek düzeyde katkıda bulunmak.

Tez Savunması İçin Aranan Koşullar

1. Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde belirtilen niteliklerde bir tezi sonuçlandırmış ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tez kılavuzuna ve standartlarına uygun şekilde hazırlamış olmak.

2. Tez veya daha önceki çalışmalarından en az bir SCI kapsamına giren özgün araştırma makalesi yayınlamış veya yayına kabul ettirmiş olmak.

3. Tez çalışması süresince uyguladığı yöntemlerin teorik temellerini bilmek ve tezindeki yöntemleri tek başına uygulayabiliyor/kurabiliyor olmak.

4. Hazırladığı tez ile ilgili güncel bir bilimsel konuşma yapabilecek birikime sahip olmak.

5. Tezi sırasında elde ettiği verileri yorumlayıp çıkarımlar yapabiliyor olmak.

6. Kendi başına bir bilimsel proje yapıp, hayata geçirebilecek olgunluğa ulaşmış olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 22'de tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Biyolojik aktiviteyi molekül, hücre, doku, sistem ve tüm organizma düzeyinde değerlendirip bağımsız, bilimsel araştırma yapabilen, hipotez geliştirip sorgulayan ve elde ettiği sonuçları evrensel bilim dünyasına sunabilen araştırıcı insan gücü yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Farmakoloji Doktora Programının mezunlarının büyük çoğunlukla yurt içi ya da yurt dışında farklı üniversitelerde uzman araştırmacı veya akademisyen olarak çalışmaktadır. Araştırmayı tercih etmeyen mezunlarımız ise ilaç endüstrisinin farklı birimlerinde, araştırma-geliştirme merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Farmakoloji Doktora programı en az sekiz eğitim yarıyılında gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır. Program ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere en az dört yarıyıldan oluşan iki bölümden oluşmuştur. Öğrenciler ders dönemi içinde zorunlu ve seçmeli dersleri birlikte alacaklardır. Ders döneminin ilk kısımlarında zorunlu dersler ağırlık sahibi iken üçüncü ve dördüncü ders dönemlerinde seçmeli dersler ağırlık kazanmaktadır. Programın ilk iki yarıyıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken üçüncü ve dördüncü yarıyıldaki dersler adaya ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Ders dönemi içinde adayın 24 kredi ve 90 AKTS karşılığı ders alması ve bunlardan başarılı olması beklenmektedir. AKTS kredilerinin % 50'si zorunlu derslerden % 50'si seçmeli derslerden kazanılacaktır. Seçmeli derslerin en az % 60'ı farmakoloji programı derslerinden seçilmelidir. Alınması gereken 24 kredilik ders yükü dışında FAR 770, FAR 771, FAR 772 ve FAR 773 derslerinin alınması da beklenmektedir. Ders döneminin sonunda adaylar doktora yeterlilik sınavına girip başarılı olmak zorundadır. Tez döneminde adaylar belirlenen tez konusu üzerine, danışmanları nezaretinde, araştırma çalışması yaparlar. Tez dönemi dört yarıyıldan oluşur. Bu dönem sonunda elde edilen veriler tez ve araştırma makalesi haline getirilir ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre yayımlanır. Yeterlilikleri yerine getiren aday tezini alanında yetkin öğretim üyelerinden oluşmuş jüriye karşı savunur. Tez savunmasında başarılı olan adayın doktora eğitimi başarı ile tamamlanmış olur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Farmakoloji yüksek lisans programında sınavlar; ara sınavlar, genel sınavlar, bütünleme sınavları ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten 100 üzerinden en az 70 başarı puanı alan öğrenci o dersi geçmiş sayılır. Ders başarı notu, öğrencinin ders içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 50 olabilir. Genel sınava girmeyen öğrenci o derste başarısız sayılır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Farmakoloji doktora programından mezun olmak için öğrencilerin toplam 240 AKTS kredi miktarını tamamlaması gereklidir. Bunun 90 AKTS kredisi programın öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler tarafından tamamladıktan sonra öğrenci doktora yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlilik sınavına hazırlık dönemi 30 AKTS kredisine karşılık gelen teorik ve laboratuvar çalışmasını kapsar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler 4 yarıyıl boyunca tez çalışması yaparlar. Tez çalışması dönemi toplam 120 AKTS kredisine karşılık gelmektedir. Tez eserini tamamlamlayan öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün yazım kurallarına uygun şekilde yayımlarlar ve tez savunma sınavını verirler. Öğrencinin Farmakoloji Doktora derecesini kazanabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlaması, tez savunma sınavını başarı ile tamamlanması ve en az 3,00/4,00 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Alper Bektaş İskit

Telefon: +90 (312) 305 10 86-87

Faks: +90 (312) 310 53 12

Eposta: pharmacology@hacettepe.edu.tr