CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Programı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1972 yılında kurulmuştur. Program 8 yarıyılı (4 yıl) kapsayan teorik ve uygulamalı dersler ile tez çalışmasından oluşmaktadır. En az 27 kredilik dersi, yeterlilik sınavını ve doktora tezini başarıyla tamamlayan öğrenci programdan doktor olarak mezun olmaktadır. Program 3 öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programından mezun olmak

*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için zorunlu kredi yükü 27 yerel kredidir (240 AKTS). Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Öğrenci tez aşamasına geçmeden önce doktora yeterlilik sınavında başarılı olmalıdır. Doktora programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen başarı notlarını almış ve gerekli genel akademik ortalamaları sağlamış olması gerekir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin intibakları anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmeleri için ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen koşulları sağlamış olmanın yanı sıra öğrenim gördüğü yüksek lisans programında en az yedi dersi başarıyla tamamlamış, yüksek lisans genel akademik ortalamasının en az 3.50, lisans genel akademik ortalamasının da en az 3.00 olması gerekir. Yüksek lisans genel akademik ortalamanın 3.80'nin üzerinde olması durumunda lisans genel akademik ortalama dikkate alınmaz. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır ve yüksek lisans programında geçirdikleri süreler öğretim süresinden sayılır.

Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim programlarına, yalnızca ders alma aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında araştırma planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgili, aydın, yeterli ve yetkin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunların meslek profilini belirlemek için öğretim üyelerinden, mezunlardan ve iş verenlerden görüş alınmıştır. Öğretim üyelerimizin tamamı mezunlarımızın analiz-sentez etme yeteneğine ve yeterli bilgi düzeyine sahip olduklarını; bilgi kaynaklarına kolay ulaşabildiklerini; etik ilkelerini tanımlayabildiklerini ve etik davranışlar sergileyebildiklerini; araştırma planlayabildiklerini ve rapor edebildiklerini; mesleki sorunlara duyarlı olduklarını; etkili iletişim kurabildiklerini ve problem çözebildiklerini belirtmiştir. Öğretim üyelerimizin yarısı ise mezunlarımızın kısmen hızlı karar verebildiklerini, sağlık sorunlarına duyarlı olduklarını, özgüvene sahip olduklarını, sağlık mevzuatını bildiklerini ve yürüttükleri araştırmayı yayına hazırlayabildiklerini iletmiştir. Mezunlarımızın tamamı anabilim dalından aldıkları eğitim ile etkili iletişim kurabildiklerini, analiz-sentez yapabildiklerini, ekip çalışmasını yürütebildiklerini, karşılaştıkları problemleri çözebildiklerini, bilgiye kolay ulaşabildiklerini, etik davranışlar sergileyebildiklerini, araştırma planlayabildiklerini, mesleki ve sağlık sorunlarına duyarlı olduklarını ifade etmişken; %67'sinin kısmen sağlık mevzuatına hakim olduklarını ve %33'ünün kısmen araştırmaları yayına hazırlayabildiklerini belirtmiştir. Diğer üniversitelerin mezunlarından farklı olarak çalışmaya katılan mezunlarımızın analitik düşünme, dil, akademik yazma ve araştırma planlama becerilerinin geliştiğini, tezlerin daha orijinal, bilimsel gelişim için verilen önemim daha fazla olduğunu, etik değerlerin, insan haklarına saygının kazandırıldığını ifade etmiştir. İşverenler tamamı mezunlarımızın ekip çalışmasına yatkın olduklarını, bilgiye kolay erişebildiklerini, etkili iletişim kurabildiklerini, etik davranışlar sergileyebildiklerini, mesleki sorunlara duyarlı olduklarını, özgüvene ve liderlik özelliklerine sahip olduklarını belirtmişken; işverenlerin yarısı kısmen genel sağlık sorunlarına duyarlı olduklarını, sağlık sorunlarını tanıyabildiklerini ve sağlık mevzuatına hakim olduklarını ifade etmiştir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Programa kayıtlı öğrenciler 4 yıllık (8 yarıyıl) süre içinde en az 27 yerel kredi ve 240 AKTS kredisi almak zorundadır. Programın %75'ini zorunlu dersler, %25'ini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Programda yer alan zorunlu derslerin toplam AKTS kredisi 178 olup, bölüm içi seçmeli derslerin toplam AKTS kredisi ise 24'tür (1 AKTS kredisi 30 saat iş yüküne karşılık gelmektedir). Öğrenciler talepleri doğrultusunda alan içi ve dışı seçmeli ders seçebilir. Doktora programında yer alan derslerin tamamı dönemlik derslerdir. Öğrenciler, ilk dört yarıyılda derslerini başarı ile tamamlayarak 5. yarıyıldan itibaren tez çalışmasına başlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği esas alınır.

Sınavlar; ara sınav, genel sınav, mazeret sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere dört türdür.

Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir. Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Genel sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır. Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınav sonucu genel sınav sonucu yerine sayılır.

Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir. Bir dersten başarılı sayılmak için doktora öğrencilerinin en az 70 almış olmaları gerekir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan derslerin tümünü tamamlayan, akademik ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.75 olan, yeterlilik sınavını ve doktora tezini başarıyla sonuçlandıran öğrenci mezuniyet için gerekli yeterliliği sağlamaktadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Dekan: Prof. Dr. Fatma Öz, Tel: 3051580, Faks: 3127085, E-posta: fatmaoz@hacettepe.edu.tr

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, Tel: 3051580, Faks: 3127085, E-posta: sevilay@hacettepe.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, Tel: 3051580, Faks: 3127085, E-posta: sevilay@hacettepe.edu.tr