SERAMİK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1983/84 ders yılında eğitim ve öğretime başlayan Seramik Anasanat Dalı, lisansüstü düzeyde yükseklisans ve sanatta yeterlik programlarını yürütmektedir. Lisansüstü programların genel amacı, öğrencilerin ilgili oldukları alanlarda daha derinlemesine eğitilmesini ve belirli problemler karşısında etkili çalışmalar yapabilme yetenek ve bilinçlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, çağdaş sanat ve düşünceyi değerlendirebilme becerisinin kazandırılmasıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

• Bir adayın Sanatta Yeterlik Programına kabul edilebilmesi için, herhangi bir Lisans ya da Yüksek Lisans Diplomasına sahip olması gerekmektedir.
• ALES (Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavına girme koşulu bulunmamaktadır.
• Lisansüstü Sınav Yönetmeliğinde adı geçen Senato tarafından kabul edilen ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden 55 veya bu puana eşdeğer puan almış olma koşulları aranır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Mezun olabilmek için 240 AKTS'lik kredi almış ve başarmış olmak gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurt içi ya da yurt dışı bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan öğrenciler, bölümümüze yatay geçiş ile geldiklerinde Lisans Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesi doğrultusunda işlemler yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Seramik alanında öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak sanatın insana ait en üst düzeydeki etkinliklerden biri olduğunu özümseyen, evrensel düşünce ve değerlere sahip çağdaş sanatçı adayları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Seramik Bölümü ders müfredatını teknolojik gelişmeler ve sanattaki değişimler doğrultusunda yenilemektedir. Böylece öğrencilerimiz seramik alanı ile ilgili tüm konularda bilgi kazanarak endüstride ve özel atölyelerde yapılacak olan üretim için gerekli beceriye sahip olacak şekilde yetişmekte; mezun olduklarında tasarımcı ve serbest sanatçı olarak çalışabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

1. Sanatta Yeterlik Programına kabul edilen bir öğrenci danışmanın önerileri doğrultusunda ve yasal süresi içerisinde, aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmek zorundadır. Toplam 24 kredilik bir program izlenir. Sanatta Yeterlik Programını izleyen öğrenci toplam kredinin %60'ını uygulamalı derslerden almak zorundadır.
2. Mezuniyet Çalışması: Sanatta Yeterlik Sınavında Başarılı olan öğrenci, mezuniyet çalışmasına başlayabilir. Mezuniyet çalışması iki aşamada gerçekleştirilebilir. Öğrenci yapacağı çalışma ile ilgili amacını, amacının gerekçelerini, yöntemini ve bu çalışmadan beklentilerini açıkça tanımlayan bir öneriyi öncelikle danışmanının daha sonra da Program Başkanının onayına sunmak zorundadır. Önerisi kabul edilen öğrenci, mezuniyet çalışmasına başlayabilir.
3. Mezuniyet çalışması, öğrencinin sanat dalı ile ilgili hazırladığı özgün bir çalışmadır. Mezuniyet çalışmasını tamamlayan öğrenci hazırladığı sınav sergisi ile birlikte çalışmasını destekleyici araştırmalarını ve incelemelerini içeren raporunu (Sanatta Yeterlik Raporunu) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Tezleri Yazım ve Basım Önergesine uygun bir metni ciltlemeden 15 gün önce jüri üyelerine sunar, belirlenen gün ve saatte çalışmalarının sözlü savunmalarını yapar. Diploma koşullarının her birini başarıyla yerine getiren öğrenci ilgili sanat dalında Sanatta Yeterlik Diploması almaya hak kazanır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı'nda” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Seramik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programından mezun olmak için en az 240 AKTS krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 3,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Tuğrul Emre Feyzoğlu

Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü Başkanı

İletişim Bilgileri
Telefon: +90 312 297 88 10

E-posta: emrefeyzoglu@yahoo.com