RESİM PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Daha önce Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Resim Anasanat Dalı altında faaliyetlerini yürüten program, 1 Aralık 2012 tarihinden itibaren Güzel Sanatlar Enstitüsüne geçmiştir. Yüksek lisans programı dersleri Resim Anasanat Dalı bünyesindeki Yüksek Lisans Atölyesi, Duvar Resmi Atölyesi, Baskı Resim Atölyeleri ve Desen Atölyeleri ve Teorik Dersliğinde sürdürülmektedir. Programın dili Türkçedir.

Öğrencilerimiz ve mezunlarımız ulusal ve uluslararası sanat platformundaki prestijli sergilerde ve yarışmalarda yer aldıkları gibi, dünya çapında ses getiren sergilerin organizasyonunda da bulunabilmektedirler. Bununla birlikte mezunlarımız, ülkemizde yeni kurulan üniversitelerde kurucu öğretim üyesi olarak da çalışmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için lisans mezunu olmak öncelikli şarttır. H.Ü. Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki koşulları yerine getirmiş olmak şartı aranır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesinin gerekliliklerini yerine getirmiş olmak, programın gerektirdiği zorunlu dersleri bitirmiş, sanat çalışmasını ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen (en az 21 ulusal kredi ve 120 AKTS) kredi miktarını tamamlamış olmak gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Erasmus Uluslararası öğrenci değişim programı, Farabi öğrenci değişim programı gibi ulusal ya da uluslararası değişim programıyla üniversitemize gelen öğrencilerin ders denklikleri Anasanat Dalı Kurulunun onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yatay geçişle fakültemize gelen öğrencilerin başarılı olduğu derslerin transferi gibi konularda Anasanat Dalı Kurulunun onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

Bkz. Farabi yönetmeliğinin 11. maddesi http://www.farabi.hacettepe.edu.tr/belgeler/farabi_yonetmeligi.pdf

Lisansüstü Yönetmeliği Madde 8:

www.gse.hacettepe.edu.tr/sinavyonetmeligi301116.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Alana yönelik teknik bilgi ve becerilerini özgün bir dil yaratmakta kullanabilen, uluslararası boyutta rekabet edebilecek düzeyde bir donanıma ve sanat nosyonuna sahip, yaratıcılığını üst düzeyde kullanarak sanat eseri oluşturabilen bireyler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları serbest sanatçı olarak çeşitli alanlarda sanat yönetmeni, sanat danışmanı vb. alanlarda çalışabilecekleri gibi eğitim kurumlarında da çeşitli konumlarda çalışabilmekte, üniversitelerde akademisyen olabilmektedirler. Ayrıca Türkiye'de ve Dünyada Sanat Piyasasının ekonomik olarak büyümesi doğal olarak galeriler aracılığıyla da resim bölümü mezunlarına geniş olanaklar sunmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programımızdaki dersler dönemliktir. Toplam 4 dönemden oluşur. Programın zorunlu ders oranı %70, seçmeli ders oranı %30'dur. Öğrenciler programdaki zorunlu dersler dışında bölümün seçmeli derslerini alabildikleri gibi farklı bölümlerin seçmeli derslerini de alabilmektedirler. Bu program toplam 24 ulusal krediden az olmamak koşuluyla özel konular dersi ve sanat çalışmasından oluşur. AKTS kredisi ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla sanat çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur.

www.gse.hacettepe.edu.tr/sinavyonetmeligi301116.pdf

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır:

http://www.gse.hacettepe.edu.tr/sinavyonetmeligi301116.pdf

Notlar

MADDE 26 – (1) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a)

Puanlar Notlar Katsayılar

95-100 A1 4.00

90-94 A2 3.75

85-89 A3 3.50

80-84 B1 3.25

75-79 B2 3.00

70-74 B3 2.75

65-69 C1 2.50

60-64 C2 2.25

55-59 C3 2.00

0-54 F3 0.00

F2 0.00

F1 0.00

b) Harf notu karşılıklarına göre;

1) G notu: Kredisiz derslerde başarılı,

2) K notu: Kredisiz derslerde başarısız,

3) F1 notu: Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, başarısız,

4) F2 notu: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,

5) F3 notu: Genel sınava girdi, başarısız,

6) H notu: Mazeretli

anlamına gelir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesinin öngördüğü bütün koşulları sağlamış ve Resim Anasanat Dalı için öngörülen Yüksek Lisans programındaki gereken 21 ulusal kredilik ders yükünü ve 120 AKTS krediyi; bütün zorunlu dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlamış olanlar mezun olmaya hak kazanırlar.

Erasmus öğrencileri geldikleri dönemin gerektirdiği AKTS kredisini tamamlamak zorundadırlar.

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anasanat Dalı Başkanı

Prof. Cebrail Ötgün

E mail: cebrailotgun@gmail.com

Tel: 00 90 312 297 87 50