İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2 yıllık örgün eğitim vermektedir. Bu program boyunca verilen tüm derslerin eğitim dili Türkçe'dir.

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri öncelikli olmak üzere, herhangi bir lisans programlarını başarı ile tamamlamış ve Giriş Sınavı'nda başarılı olan adaylar programa kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'nın temel hedefi; bilimsel yöntemler ve teknikler ile sanatsal yaklaşımlar kullanarak, öğrencinin kuram ve uygulama ilişkisini kavramasını sağlamaktır. Bu program doğrultusunda özgün çalışmalar ortaya çıkartarak bu yolla disiplinlerarası etkileşimi sağlamayı amaç edinmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a giriş için adayların Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri öncelikli olmak üzere herhangi bir 4 yıllık lisans programı ya da yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından asgari 55 puan almış olmaları gerekmektedir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek Lisans derecesini elde etmek için toplam 120 AKTS (21 ulusal kredi) tamamlamış, dörtlük sisteme göre en az 2,50 genel akademik ortalama elde etmiş ve Yüksek Lisans Tezi'ni başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri öncelikli olmak üzere herhangi bir lisans programından başarı ile mezun olmuş, yabancı dilden (ÜDS, YDS veya KPDS) gerekli puanı elde etmiş ve Giriş Sınavı'nı başarmış öğrenciler Program'a kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program, mesleğinde teorik ve pratik yeterlik kazanmış kişilerin, yaşam boyu eğitimi gerçekleştirmek üzere, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanına yönelik teknik ve pratik bilgiyi geliştirebilecek ve değerlendirebilecek, tasarım kültürünü geliştirmeye yönelik yeni yöntemler geliştirerek toplumsal gelişime katkıda bulunacak; analitik düşünebilen; yenilikçi ve yaratıcı araştırmacılar yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları, akademik ve araştırma kurumlarının yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda tasarım disiplinine ilişkin proje geliştirme, uygulama ve koordinasyon ile ilgili bölümlerinde görev yapabilir, ayrıca, kendi ofislerini açabilir ve bağımsız olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda 2 zorunlu, 20 seçmeli olmak üzere toplam 22 ders bulunmaktadır. Derslerin %93'ı seçmeli statüdedir. Program tamamlandığında 4 yarıyıl sonunda toplam 120 AKTS'lik (21 ulusal kredi) ders ve Yüksek Lisans Tezi başarılmış olmalıdır.

D 14a – PROGRAM YAPISI TABLOSU

YEREL KREDİ

AKTS KREDİ

21

120

D 14b – DERSLER

ZORUNLU

SEÇMELİ

TOPLAM

2

27

29

% 7

% 93

% 100

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı'nda” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

(http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Pelin Yıldız

tel: +90 312 2978850, faks: +90 312 2992128, e-posta: peliny@hacettepe.edu.tr