BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü altında yürütülmekte olan iki yıllık (4 yarıyıl) tezli bir programdır. 13 Haziran 2001 tarihinde açılan yüksek lisans programı, ilk mezunlarını 2004 yılında vermiştir. Öğretim teknolojileri ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insangücü gereksiniminin bir kısmını karşılayabilmek, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından açılan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinin lisans programlarına akademik eleman yetiştirmek, özel ve kamu sektörüne Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında uzman yetiştirmek ve alanın bilimsel gelişimi için yayın ve araştırmalar yapmak, ana bilim dalında yürütülen yüksek lisans programının temel amaçları arasında sayılabilir. Programın temel araştırma konuları, e-öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde yayılımı ve entegrasyonu, yapılandırmacı öğretim tasarım ve değerlendirme modelleri, eğitsel bilgisayar oyunları, çevrimiçi öğrenme, teknoloji politikaları, çoklu ortam tasarımları, kullanılabilirlik ve insan bilgisayar etkileşimi, bilişsel süreçler ve e-öğrenme ortamlarına yansımalarıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

En az 4 yıllık lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilirler.

BÖTE yüksek Lisans Programı'na başvuru ile kayıt işlemleri Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür.

BÖTE Yüksek Lisans Programı'na başvuracak adaylarda şu koşullar aranır:

· Lisans Diploması: Lisans diploması (veya mezuniyet belgesi) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir).

· Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi: Lisans düzeyinde alınan dersler ile ders notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren belge (transkript).

· ALES Sonuç Belgesi: Başvuru yapacak adayların ALES; GRE ya da GMAT sınavlarından birine girmiş ve gerekli minimum puanı almış olmaları gerekmektedir.

ALES PUANI: 60 (EA, SAY)

· Yabancı Dil Belgesi: Lisansüstü programa başvuracak adayların KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından birine girmiş ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun öngördüğü minimum puanı almış olmaları gerekmektedir.

Uluslararası öğrencilerin: Yabancı dil belgesi olarak ana dilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden minimum dil puanını sağlamış olmaları gerekmektedir.

YABANCI DİL PUANI: 60

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan derslerin, uygulamaların ve yüksek lisans tezinin tümünü başarıyla tamamlamak mezuniyet için gerekli koşuludur. Ayrıca öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 29. maddesinde belirtilen ilişik kesme durumlarına tabi olmamaları gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversite içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ana bilim dalının doktora programına geçiş yapabilmek mümkündür. Bunun için gereken koşullar, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ve ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini etkilemektedir. Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilgisayara dayalı teknolojilerin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yolları arayışına yönlendirmiş, Öğretim/Öğrenme Teknolojileri bir bilim dalı olarak, teknolojinin gelişmesi ile birlikte varlığını oluşturmaya başlamıştır. Öğretim/Öğrenme Teknolojileri son yıllarda çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte daha da önem kazanmıştır. Ayrıca, Türkiye ilk ve orta dereceli okullarında bilgisayar ve internete dayalı eğitimin uygulanması için büyük bir hedef belirlemiştir. Öte yandan Yüksek Öğretim Kurumu internete dayalı eğitim konusunda üniversiteler için yayınladığı bir yönetmelikle de bu konuda önemli adımlardan birini atmıştır. Özel sektör ise eğitimde içerik sağlama ve bu içeriğin bilgisayar ve internet ortamlarında gösterimi konusunda büyük yatırımlara girmektedir.

Gerek dünyanın çeşitli ülkelerinde ve gerekse Türkiye'de gitgide önemini artıran Öğretim Teknolojileri ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinim kendini hissettirmektedir. Bölümümüzün Yüksek Lisans programı, bilgisayara dayalı teknolojilerin öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanımı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uzaktan eğitim konularında bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, ürünler geliştirmek, gerekli insan gücünü yetiştirmek amacıyla bilimsel araştırma yapmayı amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans mezunları, “Bilim Uzmanı” unvanı ile mezun olmaktadırlar. Mezunlar eğitim materyalleri tasarlayan şirketlerde ve üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabilmektedirler. Özel sektörde görev alabilecekleri gibi, çeşitli uzaktan eğitim kurumlarında e-öğrenme uzmanı olarak da çalışabilirler. Bunların yanısıra TRT, TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlarda da yayımcı, uzman ya da uzman yardımcısı gibi kadrolarda istihdam edilebilmektedirler. İsteyen öğrenciler, aynı ana bilim dalının doktora eğitimine devam edebilecekleri gibi, farklı bir alanda da doktora yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalının yüksek lisans programı 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla dersler, seminer dersi, özel konular dersi ve tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam altmış krediden az olmamak koşuluyla ders ve altmış krediden az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Akademik takvimlerde de belirtildiği üzere, yüksek lisans öğrencileri tez/sanat çalışması önerisi en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar sunabilir. Bu önerinin ana bilim dalı akademik kurulunda kabul edilmesi gerekmektedir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Program için öngörülen azami süreleri aşmaksızın programın derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.50 olan öğrenci tez/sanat çalışması savunma sınavına girebilir. Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile en çok üç aya kadar ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini jüri önünde yeniden savunur. Savunma sınavı sonucunda tezi/sanat çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenci en erken üç ay sonra yeni bir tez/sanat çalışması önerisi sunarak tezini/sanat çalışmasını başlatır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/?sayfa=yonetmelikler

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla dersler, seminer dersi, özel konular dersi ve tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam altmış krediden az olmamak koşuluyla ders ve altmış krediden az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Bununla beraber kabul edilebilir bir tez önerisini ikinci yarıyılın sonuna kadar vermek ve yüksek lisans tez savunma sınavını başarı ile tamamlamak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşullarıdır. Ayrıca öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ilişik kesme durumlarına tabi olmamaları gerekmektedir. Yüksek lisans programını tamamlama ile ilgili sürelere Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nden ulaşılabilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Edebiyat D Blok Beytepe Çankaya - ANKARA

Tel: 0 312 297 71 76

E-posta: sadi@hacettepe.edu.tr