HEMŞİRELİK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Ekim 1961'de Ankara Üniversitesi Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Araştırma Enstitüsüne bağlı Hemşirelik Yüksekokulu olarak kurulmuş, 1972 yılında doğrudan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır.

21.05.2007 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca alınan karar gereği H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı “Hemşirelik Bölümü” olmuştur.

25.11.2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi olmuştur.

Kurulduğundan beri 4 yıllık Lisans eğitimi veren Hemşirelik Fakültesi, 1968 yılında H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı'nda Bilim Uzmanlığı, 1972 yılında da Doktora programlarını yürütmeye başlamıştır.

Ülkemizde Hemşirelikte Lisansüstü eğitim ilk kez Üniversitemizde verilmeye başlanmıştır. Hemşirelik Fakültesi MF-3 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Eğitim süresi 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi ve 4 yıl genel hemşirelik eğitimi (derslerin %30'u İngilizce verilmektedir) olmak üzere toplam 5 yıldır. Genel hemşirelik eğitimi, temel tıp bilimlerine ilişkin derslerin yanı sıra hemşireliğin 8 temel alanında laboratuvar çalışması ve saha uygulamalarını da kapsayan meslek derslerini içermektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa öğrenci kabulü “2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda belirtilmektedir.

(http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/LYS/TERCIH/OSYSKONTKILAVUZU29072016.pdf).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 6. Düzey Lisans Derecesi

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi lisans eğitim programı mezunları;

1. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık kurumlarında sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde rol ve sorumluluklarını meslek etiği bilinci ile yerine getirirler.

2. Güncel mesleki donanıma sahip, çalışma alanındaki değişimlere uyum sağlayabilen lider hemşireler olarak, birey/aile/toplumun sağlık gereksinimlerine duyarlı, etkili ve nitelikli hemşirelik bakımı verirler.

3. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile akademik gelişimlerine devam ederek hemşirelik eğitimi ve araştırma alanlarında rol alırlar.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarının bölümümüzden aldıkları eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek için 37 mezuna ulaşılmıştır. Mezunlarımızın %51'i bölümümüzden aldıkları eğitimden memnun, %49 çok memnun olduğunu belirtmiştir. Mezunlarımızın %81'i bölümümüzden aldıkları eğitim ile etkili iletişim kurabilme, analiz- sentez etme ve ekip çalışmasına yatkın olma yeteneği kazandıklarını ifade etmişlerdir. Diğer üniversitelerin mezunlarından farklı olarak mezunlarımız kaliteli eğitim aldıklarını (%64.9), özgüvenli (% 40.5'i) ve profesyonel olduklarını (%24.3) belirtirken; %5.4'ü bir ayrıcalıklarının olmadığını ifade etmiştir. Mezunlarımız aldıkları hemşirelik eğitiminin kendilerini mesleğe hazırlama derecesini % 65 ile iyi, %22 ile çok iyi olarak belirtmiştir. Mezunlarımızın % 35.1'i uygulama derslerinin arttırılması gerektiğini belirtirken, % 18.9'u derslerde hemşirelik mevzuatına yer verilmesi gerektiğini düşünmektedir.

Öğrencilerimiz hakkında işverenlerin görüşünü belirlemek amacıyla araştırmaya 37 hemşirelik hizmetleri müdürü, müdür yardımcıları ve sorumlu hemşireler alınmıştır. İşverenlerin %57'si mezunlarımızdan memnun, %21'i çok memnun olduğunu belirtirken, %3'ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Mezunlarımızın kuruma uyum sağlama durumları % 57'si uyumlu, %22'si kısmen uyumlu ve %21 çok uyumlu olarak belirtmişlerdir. İşverenler mezunlarımızın ekip çalışmasına yatkın olduklarını (%72), bilgiye kolay erişebildiklerini (%70.3), etkili iletişim kurabildiklerini (% 64.9) ve etik davranışlar sergileyebildiklerini (% 64.9) ifade etmişlerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Hemşirelik Fakültesinde eğitim faaliyetleri, Taba-Tyler eğitim modeli ve klasik eğitim sistemine dayalı yürütülmekte ve yenileşimci eğitim teknolojileri kullanılmaktadır. Hemşirelik Fakültesi lisans programı zorunlu dersler, seçmeli dersler ve stajlardan oluşmaktadır. Programından mezun olabilmek için 240 AKTS ders alınması gerekmektedir. Derslerin %75'i zorunlu, %25'i seçmelidir. Programdaki seçmeli dersler ilk yıldan başlayarak 4 yıl süresince her yarıyılda alınabilmektedir. Birinci yarı yıldan itibaren stajlar başlamaktadır. "Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği" derslerinin staj uygulamaları Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve sahada gerçekleşmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hemşirelik Fakültesi'nde sınavlar, ara sınavlar, genel sınavları, ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40, en çok % 60 olabilir. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'i esas alınır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Toplam en az 240 AKTS karşılığı olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Dekan:

Prof. Dr. Leyla DİNÇ

Adres: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Samanpazarı / Ankara

Tel: 0312 305 1580

Fax.: 0312 312 7085

e-Mail: leylad@hacettepe.edu.tr