KOREOLOJİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

  1. Program Hakkında Genel Bilgi
Koreoloji, bale eserlerinin notasyonla arşivlenmesi için geliştirilen yazım sistemidir. Türkiye'de dans notasyonu ilk 1966 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde Dans Yazısı adı ile eğitim programına alınmıştır. Bu ders, Londra Koreoloji Enstitüsü'ne gönderilen ve enstitünün ilk mezunlarından olan F.I Chor. Suna Eden Şenel tarafından verilmiştir. 1987 yılında Bale Anasanat Dalı bünyesinde “Koreoloji- Koreografi Sanat Dalı” kurulmuştur. 1998 yılında Koreoloji Sanat Dalı Başkanı Ç.Seda Altuğ girişimleriyle Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi, 4 yıllık lisans ve yüksek lisans programı ile Türk Koreolojistleri yetiştiren Türkiye'deki tek üniversitedir.

Koreoloji Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans ve yüksek lisans programlarıyla, koreolojinin tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip etmekte ve bilimsel yayınlarıyla akademik birikime katkıda bulunmaya devam etmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Kayıt Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa konservatuvar lise devresi mezunu olmayanlar YGS ve özel yetenek sınavıyla, konservatuvar lise mezunları özel yetenek sınavıyla kabul edilir.

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir. http://www.oid.hacettepe.edu.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

  1. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
Koreoloji Anasanat Dalı Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için, ortak zorunlu dersler hariç, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 158 (ozd dahil), AKTS kredi toplamı ise 240'tır.

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  1. Önceki öğrenmelerin tanınması
Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33260.htm)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

  1. Programın Amacı
Koreoloji Sanat Dalı Lisans Programı'nın amacı; Devlet Opera ve Baleleri, Devlet Konservatuvarları, Devlet Tiyatroları ve eş değer özel kurumlarda görev alacak; temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, teknolojik, görsel ve işitsel alanlarda yürüttüğü çalışmalarla bu gelişmelere katkıda bulunan, öngörülü, meslek ahlakını edinmiş, saygılı, katılımcı, estetik beğenisi olan, yeniliklere ve gelişmelere açık koreolojistler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

  1. Mezunların Mesleki Profili
Türkiye'nin tek koreolojist yetiştiren üniversitesi olan Hacettepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarlarında ders verme imkanlarının yanı sıra Devlet Opera ve Balelerinde koreolojist olarak çalışacak mezunlar yetiştirmektedir.

İç ve dış paydaşlarla yapılan görüşmelerde;

Konservatuvarların bale ilköğretim ve lise devresi eğitim programında bulunan dans yazısı derslerinin programda yıl ve saat olarak azaltılması, zorunlu olan bu dersin seçmeli havuzu içine alınmasının; hem konservatuvar öğrencilerinin bu alandan eksik kalması, hem de mezunların çalışma olanaklarının azalması açısından sıkıntı oluşturduğu saptanmıştır.

Bunun yanı sıra Devlet Opera ve Baleleri'nde “bale notatörü” kadrosunun kısıtlılığı ve kadro sınavlarının uzun süreler açılmaması mezun madüriyetleri olarak saptanmıştır.

Yurt dışında Halk Dansları, Cimnastik hatta fizik tedavi alanlarında kullanılan notasyonun, ülkemizde daha çok tanınması için çalışma girişimleri başlatılmıştır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

  1. Öğretim Programının Yapısı
Koreoloji Sanat Dalı lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Mezuniyet Kredisi; zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli dersler dahil en az 158'dir. Bu kredinin 113'ü zorunlu dersler, en az 30'u seçmeli dersler ve 15'i ortak zorunlu derslerdir. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Programda meslek bilgisi dersleri, alan dersleri, ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Program derslerinin %25'i seçmeli statüsündedir. Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye meslek ile ilgili temel bilgiler içerir; üç ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye bu alanda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmaya yöneliktir. Programın ilk iki yılında meslek derslerinin bazıları önşartlı ders olarak bulunmaktadır. Üç ve dördüncü yılın programında önşartlı ders bulunmaz. Zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu derslerin ulusal kredi ve akts değerleri aşağıda verilmiştir.

ULUSAL

KREDi

AKTS

GENEL TOPLAM

≥ 158

240

ZORUNLU DERS KREDİSİ

128

180

SEÇMELİ DERS KREDİSİ

≥ 30

60

ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ

%75

SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ

%25

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

  1. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  1. Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33260.htm).

  1. Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, öğrencinin her dönem en az 1 bölüm içi seçmeli ders alması ve ortak zorunlu dersler hariç, en düşük 143 ulusal kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir.

N.CREDITS

AKTS

GENEL TOPLAM

158

240

ZORUNLU DERSLERİN KREDİSİ

113

163

SEÇMELİ DERSLERİN KREDİSİ

<30

61

ORTAK ZORUNLU DERSLERİN KREDİSİ

15

16

ZORUNLU DERS YÜZDESİ

%75

SEÇMELİ DERS YÜZDESİ

%25

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri

Zeynep ÖZBULUT (Koreoloji Sanat Dalı Başkanı)

zeynep.ozbulut@hacettepe.edu.tr

0 312 212 62 10 (1174)