ÜFLEMELİ ve VURMALI ÇALGILAR PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

  1. Program Hakkında Genel Bilgi
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar sanat dallarının (Flüt-Obua-Klarinet-Fagot-Korno-Trompet-Trombon-Tuba-Vurmalı Çal.) Müzik Bölümü bünyesi altında tarihi, Musiki Muallim Mektebinin kuruluş tarihi olan 1936 yılına dayanmaktadır. Ankara Devlet Konservartuvarı, 1982 yılında Yükseköğretim Kurulu kapsamına alınmasıyla ve Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmasıyla bu sanat dalları “Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı” adı altında birleşerek tekrar yapılanmıştır. Sanatta Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları ise 1996-1997 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girmiştir.

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans, sanatta yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarıyla, üflemeli ve vurmalı çalgıların tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, ulusal ve uluslararası orkestralara ve eğitim kurumlarına sanatçı ve eğitimciler yetiştirmeye devam etmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Kayıt Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Lisans Yönergesindeki koşullar geçerlidir. (http://www.konser.hacettepe.edu.tr/uflemeli_vurmali_calgilar_lisans_yonerge.doc)

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

  1. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 150, AKTS kredisi toplamı ise 240'tır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  1. Önceki öğrenmelerin tanınması
Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

  1. Programın Amacı
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Lisans Programının amacı; ulusal ve uluslararası sanat kurumlarında icracı ve eğitimci olarak görev alacak düzeyde müzikal ve teknik becerilere sahip, temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, sanat etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen ve bu gelişmelere katkıda bulunan, öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık sanatçılar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

  1. Mezunların Mesleki Profili
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı mezunlarının çalışma alanları özetle; ulusal ve uluslararası senfoni orkestraları, opera orkestraları ve oda müziği gruplarında, mesleki yeterliliklerine uygun pozisyonlarda icracı olarak çalışmak veya akademik kariyer yaparak konservatuvarlarda ve müzik eğitimi veren kurumlarda araştırmacı ve öğretim üyesi olarak görev almaktır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu programda; 15'i üniversite zorunlu dersleri olmak üzere, toplam 125 yerel kredilik zorunlu ders verilmektedir. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 150 yerel krediyi tamamlamak üzere, en az 25 yerel kredilik seçmeli ders almalıdır. Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı'nda toplam 36 yerel kredilik seçmeli ders mevcuttur. Seçmeli dersler, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı'ndan alınabileceği gibi, Konservatuvar ve Üniversite'nin diğer bölümleri ve üniversite ortak havuzundan da alınabilmektedir.

Programın dersleri dönemlik olup, programda yer alan sekiz ardışık temel alan derslerinin önkoşulu yoktur. Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler, daha çok teorik derslerden oluşmakta, öğrenciye, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar alanında temel teşkil edecek bilgi ve becerileri vermekte ve üflemeli ve vurmalı çalgıların tüm alt disiplinlerine yönelik mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemektedir; seçmeli dersler ağırlıklı olan üç ve dördüncü yıllardaki dersler ise, öğrenciye enstrümanıyla yoğunlaşma olanağı sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın sahip olduğu toplam 240 AKTS kredisinin 180'i zorunlu derslere ait olup 60'ı seçmeli dersleri kapsamaktadır. Programın zorunlu ders oranı %75 (üniversite zorunlu ders oranı %6.6 dahil) seçmeli ders oranı %25'dir. Anasanat Dalı seçmeli dersler AKTS toplamı 74'dür.

Programda 1 AKTS 30 saatlik öğrenci işyüküne denk gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

  1. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak aşağıdaki tabloda belirtilen dersler hariç Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır.

(http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

Dersin Adı

Ders Geçme Puanı/Notu

Sınav Şekli

ÜVÇ 161–162

ÜVÇ 261-262 Enstrüman

ÜVÇ 361–362

ÜVÇ 461–462

70 (B3)

Komisyon

ÜVÇ 103–104

ÜVÇ 203-204 Oda Müziği

ÜVÇ 303–304

ÜVÇ 403–404

70 (B3)

Komisyon

ÜVÇ 163–164

ÜVÇ 263-264 Korrepetisyon

ÜVÇ 363–364

ÜVÇ 463–464

70 (B3)

Komisyon

Yukarıda belirtilen derslerin başarı değerlendirmesinde % 40 Ara sınav, % 60 Genel sınav notu esastır. Komisyon notu 70 (B3) olmayan öğrencinin ara sınav notu değerlendirmeye alınmaz.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  1. Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri

San.Öğr.Elm.Ekrem Öztan (Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı, Klarinet Sanat Dalı Başkanı)

e-posta: ekremoztan@gmail.com

tel: 05327645787