OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Anabilim dalımız Yüksek Öğretim Kurumu'nun öğretmen yetiştirme programlarını yeniden düzenlemesi kapsamında 1997-1998 öğretim yılında kurulmuştur. Anabilim dalı lisans düzeyinde yürüttüğü program ile okul öncesi öğretmenleri ve yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürüttüğü program ile de araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmektedir. Öğretim dili Türkçedir.

  • Öğrencilerin mezuniyet koşullarını sağlayabilmeleri için, anabilim dalı tarafından önerilen ECE kodlu alan seçmeli derslerden en az 50 AKTS kredilik seçmeli ders almaları gerekmektedir.
  • 1. sınıf öğrencilerinin seçmeli derslerini ağırlıklı olarak anabilim dalı dışındaki seçmeli derslerden tamamlamaları beklenmektedir. Öğrenciler ayrıca program bilgi paketinde yer alan ECE 1XX kodlu seçmeli dersleri alabilirler.

  • 2. sınıf öğrencileri alan seçmeli derslerini ECE 1XX ve ECE 2XX kodlu seçmeli derslerden seçebilirler. Öğrenciler, ders sorumlusunun ve akademik danışmanının onayını almak şartıyla ECE 3XX kodlu seçmeli derslerden de seçim yapabilirler.

  • 3. sınıf öğrencileri alan seçmeli derslerini ECE 1XX, ECE 2XX ve ECE 3XX kodlu seçmeli dersler arasından seçebilirler. Öğrenciler, ders sorumlusunun ve akademik danışmanının onayını almak şartıyla ECE 4XX kodlu seçmeli derslerden de seçim yapabilirler.

  • 4.sınıf öğrencileri programdaki ECE kodlu tüm seçmeli dersleri alabilirler.

  • Yatay ve dikey geçiş öğrencileri, ders sorumlusunun ve akademik danışmanının onayını almak şartıyla ECE 1XX, ECE 2XX, ECE 3XX ve ECE4XX kodlu seçmeli derslerden seçebilirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Programımıza kabul edilmek isteyen adaylarin YGS-5 sınavına girerek gerekli puanı almaları gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Anabilim Dalımızda öğrenim görmek için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış olmak veya yurt dışında muadil bir eğitim almış olmak ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Mezuniyet için gerekli koşullar: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaktır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sinirli sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bölümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YÖK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Programı'nın iki temel amacı vardir:

1.Erken çocukluk eğitimi alan bilgisini etkin olarak kullanabilen; çağdaş ve demokratik değerlere sahip; İnsan hakları / çocuk haklarının savunucusu; farklılıklara değer veren; esnek ve bilimsel düşünebilen; duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen; yaratıcı, araştırıcı; öz değerlendirme yapabilen; yaşam boyu öğrenmeye istekli; disiplinler ve uluslararası işbirliğine açık; bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen; yaşadığı sosyal ve ekolojik çevreye karşı toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden öğretmenler yetiştirmek;

2. Üniversite dışında görev alan meslek elemanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve alanda uzmanlaşma olanağının sağlanması amacıyla lisansüstü programları yürütmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrencilerimiz (KPSS'den gerekli puanı almaları durumunda) Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bağımsız anaokullarında, ilköğretime bağlı anasınıflarında, kurumlara bağlı kreşler ve anaokullarında ve özel kreş ve anaokullarında öğretmen olarak çalışabilmektedir. Mezunlarımız arasında akademik kariyer yapmak isteyenler Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı ile lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Okulöncesi Öğretmenliği programı Yüksek Öğretim Kurumunun, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında hazırlanmış Ulusal Müfredatı takip eden 4 yıllık bir programdır. Programda okul öncesi dönemi çocuğunun bakımı, gelişimi ve eğitimi hakkında verilen alan derslerinin yanı sıra öğretmenlik mesleği ve genel kültürle ilgili dersler de verilmektedir. Buna ek olarak programımıza devam eden öğretmen adayları, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, hem Ana Bilim Dalımızdan hem de farklı fakülte ve yüksekokullardan seçmeli dersler alabilmektedirler. Programda yer alan derslerin %62,5'i (150 AKTS) zorunlu ve %37,5'i (90 AKTS) seçmelidir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından dersin amaçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Her dersin sınav, değerlendirme ve notlama kriterleri, Ders Bilgi Paketinde yer alan "Değerlendirme Sistemi" tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.oid.hacettepe.edu.tr linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

a-Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.b-4.00 üzerinden en az 1.80 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN

Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta: mgonen@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 86 26-111

Fax: +90 312 297 86 26-150

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD. Beytepe /ANKARA

Web Adresi: http://www.okuloncesi.hacettepe.edu.tr/