ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNG.)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

2004 yılında kurulmuş olan Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Beytepe Kampüsü'nde kendisine 2007 yılında tahsis edilen ve toplam 4 kat, yaklaşık 900 m2 kullanım alanına sahip olan binasında hizmet vermektedir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. İngilizce olan lisans eğitimininin ilk iki yılını çoğunlukla temel fen, mühendislik ve sosyal bilimler dersleri oluştururken, Endüstri Mühendisliği alanından dersler ağırlıklı olarak ikinci yıldan itibaren verilmektedir. Bu derslerin uygulamaları, Simülasyon, Kalite Mühendisliği ve Sağlık Sistemleri Mühendisliği Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Lisans eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz ikinci ve üçüncü sınıf sonrasında yurt içi ve yurt dışında sektörlerin önde gelen şirketlerinde staj yaparak derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin uygulama alanlarını görme ve endüstri mühendisliğini daha yakından tanıma olanağı bulmaktadır. Öğrencilerimizin, son sınıfta aldıkları "Sistem Analizi ve Tasarımı I-II" dersleri kapsamında gerçekleştirilen projelerde elde ettikleri tecrübe ile iş hayatına daha donanımlı çıkmaları sağlanmaktadır. Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde düzenli olarak seminerler düzenlenerek teknolojik ve bilimsel faaliyetlerin tartışıldığı ortamlar oluşturulmaktadır. Bu seminerler kapsamında, yurt içi ve yurt dışından alanında uzman konuşmacılarla öğrencilerin buluşmasına olanak sağlanmaktadır. Lisans öğrencilerimiz, Erasmus Programı kapsamında yapılan karşılıklı anlaşmalar doğrultusunda Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İspanya ve Polonya'da bulunan çeşitli üniversitelerde değişim programlarına katılma fırsatı yakalamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği Lisans Programına öğrenci kabulü, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile Mühendislik Fakülteleri için belirlenen puan sistemine göre yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin programa kabulü ise Hacettepe Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi'ne göre gerçekleştirilmektedir. İkili anlaşma yapılan üniversitelerden gelen değişim öğrencilerinin programa kabulü anlaşma protokolüne göre yapılmaktadır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir

1. Ulusal kredi sistemindeki öğrenciler için lisans programına başladıkları eğitim-öğretim yılına göre belirlenen ve tabi olunan lisans program yapısına göre aşağıda özetlenen asgari kredilerin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması

  • 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı ve öncesinde lisans programına başlayan öğrenciler: 150 ulusal kredi (zorunlu dersler - 114, alan içi seçmeli dersler - 27, alan dışı seçmeli dersler - 5)
  • 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı ile 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı arasında lisans programına başlayan öğrenciler:151 ulusal kredi (zorunlu dersler – 115, alan içi seçmeli dersler – 27, alan dışı seçmeli dersler – 5)
  • 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında lisans programına başlayan öğrenciler: 149 ulusal kredi (zorunlu dersler – 117, alan içi seçmeli dersler – 27, alan dışı seçmeli dersler – 5)
  • 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı ve sonrasında lisans programına başlayan öğrenciler: 150 ulusal kredi (zorunlu dersler – 118, alan içi seçmeli dersler – 27, alan dışı seçmeli dersler – 5)

2. AKTS kredi sistemindeki öğrenciler için lisans programına başladıkları eğitim-öğretim yılına göre belirlenen ve tabi olunan lisans program yapısına göre aşağıda özetlenen asgari kredilerin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması

  • 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı ve sonrasında lisans programına başlayan öğrenciler: 240 AKTS (zorunlu dersler – 179, alan içi seçmeli dersler – 54, alan dışı seçmeli dersler – 7)

3. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. Maddesine göre en az 2,00 genel akademik ortalamaya sahip olunması

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi ve yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görerek Endüstri Mühendisliği Lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin ya da değişim programları ile yurtiçi ve yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans öğrencilerinin aldıkları derslerin kredi ve not transferleri, bölüm önerisi ile Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı, insan, makine, malzeme, enerji, sermaye ve zaman gibi kısıtlı kaynakların etkin kullanımı ile tüm süreç ve sistemlerin tasarımı, analizi, planlanması, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik bilgi, beceri ve yetkinlikleri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Endüstri Mühendisliği eğitiminde, araştırmalarında ve uygulamalarında dünyadaki akademik liderler arasında yer alma vizyonu ile lisans programında teorik ve uygulama içerikli dersler arasında bir denge oluşturulmuş ve endüstri mühendisliği uzmanlık alanlarından kapsamlı bir alan-içi seçmeli ders havuzu oluşturulmuştur.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Endüstri mühendisliği yöntemleri ve uygulamaları belirli bir sektör ve faaliyet alanı ile sınırlı olmadığı için, kamu ve özel sektörde bulunan ve endüstri mühendisliği alanlarında faaliyet sahibi küçük ve büyük ölçekli bir çok işletme ve kuruluşda endüstri mühendisleri istihdam olanağı bulabilmektedir. Süreçlerin ve sistemlerin tasarımı, analizi, planlanması, izlenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili çeşitli kademelerde karar verici ve uygulayıcı olarak çalışan endüstri mühendislerinin istihdam profili oldukça geniştir. İstihdam alanları arasında üretim planlama, kalite yönetimi, proje/program yönetimi, kapasite ve iş gücü planlama, satın alma, lojistik, maliyet ve yönetim muhasebesi, sistem analizi, iş geliştirme, risk yönetimi, stok kontrol, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, araştırma ve geliştirme, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri sayılabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı, 8 yarıyılda alınması gereken toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Özellikle program yeterliliklerinde bulunan beceri ve yetkinlikleri vurgulayan lisans programında, zorunlu dersler için 179 AKTS, alan içi ve dışı seçmeli dersler için 61 AKTS belirlenmiştir. 2013-2014 Eğitim- Öğretim yılından itibaren zorunlu olan ÜNİ101 - Üniversite Hayatına Giriş dersi belirtilen zorunlu kredi sayısının dışındadır.

Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen TKD103, TKD104, AİT203, AİT204 ve BEB650 ortak zorunlu dersleri için ayrılan 10 AKTS kredisi dışında zorunlu 169 AKTS kredisi temel fen, mühendislik, iktisat dersleri ile endüstri mühendisliği alanındaki zorunlu derslere aittir. Endüstri mühendisliğinin gerektirdiği fen, mühendislik ve iktisat alanlarındaki dersler ilk 4 dönemde verilmektedir. Endüstri Mühendisliği alanına yönelik zorunlu dersler ilk dönemden itibaren verilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Staj Yönergesi'ne göre yapılması zorunlu olan ve en az 20 iş gününden oluşan 2 adet staj 5. ve 7. dönemlerde EMÜ398 - Staj I ve EMÜ498 - Staj II dersleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Alan içi ve dışı seçmeli dersler için ayrılan 61 AKTS kredisinin 7 kredisi (en az 2 ders), genel kültür ve program yeterliliklerinde bulunan yetkinlikleri artırmaya yönelik olarak belirlenen “Alan Dışı Seçmeli Dersler” kapsamında alınmalıdır. Bu dersler Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü tarafından önerilen seçmeli ders havuzundan, yabancı diller, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarından alınabilir. EMÜ473 - Teknoloji Girişimciliği dersi Endüstri Mühendisliği Lisans öğrencileri için alan dışı seçmeli ders kapsamındadır.

Lisans programında 54 AKTS kredisi ayrılan alan içi seçmeli dersler Endüstri Mühendisliği uzmanlık alanlarındaki beceri ve yetkinliklere yöneliktir ve program kapsamında 5. dönem ve sonrasında yer almaktadır. “Alan İçi Seçmeli Ders Listesi”nden alınabilen 9 adet ders Ders Bilgi Paketlerinde belirtilen önkoşullar dikkate alınarak seçilmelidir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

1. Ulusal kredi sistemindeki öğrenciler için lisans programına başladıkları eğitim-öğretim yılına göre belirlenen ve tabi olunan lisans program yapısına göre aşağıda özetlenen asgari kredilerin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması

  • 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı ve öncesinde lisans programına başlayan öğrenciler: 150 ulusal kredi (zorunlu dersler – 114, alan içi seçmeli dersler – 27, alan dışı seçmeli dersler – 5)
  • 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı ile 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı arasında lisans programına başlayan öğrenciler: 151 ulusal kredi (zorunlu dersler – 115, alan içi seçmeli dersler – 27, alan dışı seçmeli dersler – 5)
  • 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında lisans programına başlayan öğrenciler: 149 ulusal kredi (zorunlu dersler – 117, alan içi seçmeli dersler – 27, alan dışı seçmeli dersler – 5)
  • 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı ve sonrasında lisans programına başlayan öğrenciler: 150 ulusal kredi (zorunlu dersler – 118, alan içi seçmeli dersler – 27, alan dışı seçmeli dersler – 5)

2. AKTS kredi sistemindeki öğrenciler için lisans programına başladıkları eğitim-öğretim yılına göre belirlenen ve tabi olunan lisans program yapısına göre aşağıda özetlenen asgari kredilerin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması

  • 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı ve sonrasında lisans programına başlayan öğrenciler: 240 AKTS (zorunlu dersler – 179, alan içi seçmeli dersler – 54, alan dışı seçmeli dersler – 7)

3. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. Maddesine göre en az 2,00 genel akademik ortalamaya sahip olunması

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Murat Caner Testik

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

E-Posta: mtestik@hacettepe.edu.tr

Tel: +90-312-297 89 50

Fax: +90-312-297 89 53

Adres: Hacettepe Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

06800 Beytepe ANKARA

Web Adresi: http://www.ie.hacettepe.edu.tr