FİZİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü, üniversitemizin kuruluşu ile birlikte 1968-1969 öğretim yılında eğitim faaliyetine başlamıştır. Başlangıçta Fizik Yüksek Lisans ve Fizik Yüksek Mühendisliği programlarını birlikte sürdürmüştür. 1982 yılından itibaren Fizik Lisans Programı kapatılmış, bölüm adı program adı ile özdeşleştirilerek “Fizik Mühendisliği Bölümü” adını almıştır. Bölüm, kuruluşundan itibaren teknolojik ve bilimsel gelişmelerin en yakın takipçisi olmuştur. Her aşamada bilimsel ve teknolojik yeniliklerin ülkemize getirilmesinde öncü rol oynamıştır. Bu çerçevede laboratuvarları sürekli yenilenen, yeni araştırma alanlarında etkin rol oynayan ve bilgi üreten bölümümüz, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla elde ettiği deneyimlerini, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde öğrenim gören öğrencilerine aktarması ile de öncü rol oynamıştır.

Bölüm lisans düzeyinde Fizik Mühendisliği eğitim/öğretim programı, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Programı çerçevesinde yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir.

Bölümümüz Lisans programı 2015 yılında MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Bölümde yürütülen lisans programında kuramsal derslerin yanı sıra laboratuvar dersleri, temel mühendislik dersleri ve seçmeli derslerle ülkemiz teknoloji ve sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli, lider ve yenilikçi mühendislerin yetişmesi için en uygun ortamın yaratılmasına özen gösterilmektedir. Lisans programında derslerin en az %30'u İngilizce yapılmaktadır. Öğrenciler 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi görür.

Öğrencilerimizin, son sınıfta aldıkları "Mühendislik Fiziğinde Tasarım ve Bitirme Çalışması" dersleri kapsamında gerçekleştirilen projelerde elde ettikleri tecrübe ile iş hayatına daha donanımlı çıkmaları sağlanmaktadır.

Fizik Mühendisliği Bölümü'nde belirli dersler kapsamında konunun uzmanları tarafından verilen seminerlerle mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizik Mühendisliği Bölümü Lisans programına girebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YGS-LYS merkezi sınavından MF-4 puan türü esas alınarak yerleştirilmektedir. ÖSYM nin duyurularını http://www.osym.gov.tr adresinden takip edebilir. Ayrıca ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bölüm kurulunca belirlenen sayıda yatay ve dikey geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir. Yatay veya dikey geçiş yapmak isteyen adaylar Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi'nin duyurularını http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresinden takip edebilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bölüm öğretim programında belirtilen [toplam 240 AKTS + 1 AKTS (ÜNİ 101)] zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başaran, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde eden ve 30 işgünü stajını tamamlayan (FİZ403 Staj I ve FİZ404 Staj II dersleri) öğrencilere Fizik Mühendisliği lisans derecesi verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Yatay geçiş başvuruları, Yüksek Öğretim Kurulu ve Hacettepe Üniversitesi yatay geçiş ile ilgili yönetmelik ve kararları çerçevesinde değerlendirilir.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı'nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü programının amacı, temel ve uygulamalı fiziğin çeşitli alanlarında, çağdaş bir eğitim olanağı sağlayarak, yaratıcı ve etkin çalışabilecek, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, araştırmacı ve liderlik vasfı olan mühendisler ve akademisyenler yetiştirmektir.

Zorunlu ve seçmeli derslerin ve laboratuvarların içerikleri, uluslararası Fizik ve Fizik Mühendisliği bölümlerinin programları da dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu sayede alacakları diplomanın uluslararası geçerli olması amaçlanmıştır. MÜDEK akreditasyonu da bunu belgelemiştir.

Özetle, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği mezunları, sürekli eğitim bilinci içerisinde yeni gelişmelere açık olarak;

· kamu ve özel kurumların ileri teknoloji gerektiren araştırma geliştirme birimlerinde,

· sağlık fiziğinde,

· savunma sanayinde,

· malzeme geliştirme ve karakterizasyonunda,

· enerji / yenilenebilir enerji sektöründe,

· optik / lazer teknolojisinde,

· mekanik, elektrik-elektronik ve otomasyon sistemlerinde

tasarım, yazılım, analiz çalışmaları yapar, uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası projeler ve çözümler üretir, bunları yönetir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölüm mezunları ağırlıklı olarak yüksek teknolojinin üretildiği ve kullanıldığı kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş bulmaktadır. Bu kuruluşların başında Aselsan, Havelsan, Roketsan, Devlet Su İşleri, TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, MTA, TSE, Türk Silahlı Kuvvetleri, özel ve kamu hastaneleri sayılabilir.

Bunun dışında enerji, sağlık teknolojileri, elektronik, bilgisayar sektörlerinde ve inovasyon çalışması yapan çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmelerde mezunlarımız istihdam edilmekte veya kurucu olarak yer almaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fizik Mühendisliği Bölümü lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik 58 ders bulunmaktadır. Program derslerinin %25'i seçmeli statüsündedir. 240 AKTS'lik dersin 179 AKTS'si zorunlu, 61 AKTS'si seçmeli (50 AKTS alan seçmeli, 11 AKTS alan dışı seçmeli) derslerden oluşmaktadır.

- Alan içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.

- Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

Alan dışı seçmeli dersler üçüncü yarıyıldan itibaren verilmeye başlanır ve bu dersler, Hacettepe Üniversitesi seçmeli ders havuzundan ya da diğer bölümlerin açacağı seçmeli derslerden alınabilir. Ancak günümüzde mühendislerin ekonomi ve işletme alanında bilgi sahibi olmaları son derecede önemlidir. Bu nedenle alan dışı seçmeli derslerden en az birinin ekonomi veya işletme alanında olması gerekmektedir. Alan içi seçmeli dersler beşinci yarıyıldan itibaren verilmeye başlanır. Bölüm Başkanlığı'nın onayı ile öğrenciler Hacettepe Üniversitesinin diğer bölümlerinden veya farklı üniversitelerden en fazla üç tane alan içi ders alabilir ve bu derslerin en fazla iki tanesi zorunlu statüde olabilir.

Fizik Mühendisliği Bölümü lisans programındaki dersler dönemliktir. Uygulama ağırlıklı programda laboratuvarlarda, öğrenciye meslek terminolojisi kullandırmak ve bizzat el becerisi kazandırmak amaçlanmıştır. Seçmeli derslerde ise, öğrencinin ilgi alanına yönelik olarak meslek hayatına hazırlanması hedeflenmiştir. Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verirken üçüncü ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgilere ilaveten ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

Fizik Mühendisliği Programında stajlarının toplam süresi 30 işgünü olup 15'er işgünlük iki staj halinde dördüncü dönemden itibaren yapılır. Öğrenciler Aselsan, Havelsan, Roketsan, Devlet Su İşleri, TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, MTA, TSE, Türk Silahlı Kuvvetleri, özel ve kamu hastaneleri vb. gibi kurum ve kuruluşlar yanında enerji, sağlık teknolojileri, elektronik, bilgisayar sektörlerinde ve inovasyon çalışması yapan çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmelerde staj yapma imkanı bulmaktadır.

Öğrenciler Bitirme Çalışması ve Mühendislik Fiziğinde Tasarım derslerini mezun olacağı yılda alır. Bu dersler bölüm tarafından tanımlanmış yönergeler doğrultusunda işlenir. Bu derslerde öğrenciler belirli bir konuda literatür taraması yapar, ders sorumlusunun yönlendirmesi ve denetiminde deneysel ve kuramsal tasarımlar yapar, öğrendiklerini bilimsel formatta yazılı ve sözlü sunmak üzere rapor haline getirerek bölüm tarafından belirlenecek jüri önünde sunar.

Programdaki derslerle ilgili ön koşullar öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı'nda yer almaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

“Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kuralları” için belirtilen koşullar ve Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 30. maddesi uygulanır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Süheyla ÖZBEY

E-posta: sozbey@hacettepe.edu.tr

Tel: 0(312) 780 7200 , 7206 / 0(312) 297 7200 , 7206

Fax: 0(312) 2992037

Hacettepe Üniversitesi

Fizik Mühendisliği Bölümü

Beytepe/ANKARA