MALİYE PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 1982 yılında kurulmuştur ve 1983-1984 akademik yılında lisans programına başlamıştır.

Maliye Bölümü, hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli iş gücünü sağlama amacını taşımaktadır. Programın öğretim dili Türkçe'dir.

Bölüm dört Anabilim Dalı'ndan oluşmaktadır:

  • Maliye Teorisi
  • Mali İktisat
  • Bütçe ve Mali Planlama
  • Mali Hukuk

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak tezli - tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Maliye Bölümü'ne giriş için;

1) Türk orta öğretim eğitimini tamamlamış veya yurt dışında eşdeğer bir eğitim almış olmak,
2) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 'nda yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

Maliye Bölümü, YGS TM-1 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Maliye bölümü lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin, programın öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olarak en az 240 AKTS'yi tamamlamaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra genel akademik not ortalamasının da en az 2.00 olması gerekmektedir.

Öğrencilerin hak ve yükümlülükleri konusunda detaylı bilgiye aşağıdaki internet adresinden ulaşmaları mümkündür.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nin Fakülte/Yüksekokullarında uygulanan programlar arasında kurum içi ve yurtiçi - yurtdışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) Hacettepe Üniversitesi'nin eşdeğer programlarına Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçiş yapılabilmektedir. Yatay geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili Yönetim Kurulu karar vermektedir. Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişler lisans programları için sadece güz yarıyılında gerçekleştirilmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın temel amacı; evrensel değerlere bağlı, bilimsel düşünceyi ön planda tutan ve bilimsel araştırma yapabilme kapasitesini geliştiren; özel sektörün ve kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip mezunlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölümümüz mezunları kamu ve özel kuruluşlarda çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler. Giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde mali müşavir, idari hâkim, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör gibi birçok alanda çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bölüm derslerinin %69'u zorunlu derslerden, %31'i ise seçmeli derslerden oluşmaktadır.Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken üç ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Seçmeli dersler ikinci yıldan itibaren başlamakta ve üçüncü ve dördüncü yıllarda yoğunlaşmaktadır. Öğrenciler istedikleri takdirde üniversitenin diğer fakülte ve bölümlerinden de ders alabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Untitled 1 p.MsoNormal {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; } Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler,

  • Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak,
  • Programın öngördüğü toplam kredi miktarını tamamlamak,
  • En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak,
  • H. Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU