AMERİKAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Türkiye'nin araştırma alanında en iyi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne hoş geldiniz.

Cinsiyet Çalışmaları'ndan Görsel Sanatlar'a, Eleştiri Kuramları'ndan Film Çalışmaları'na, Çevre Çalışmaları'ndan Yaşam Anlatıları'na, Çeviri'den Etnik Çalışmalar'a kadar çeşitlilik sergileyen alanlarda uzmanlaşmış kadrosu ile birlikte sizlere son derece başarılı ve etkinlik dolu bir öğrenci hayatı sunuyoruz.

1982 yılında kurulan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye'de Amerikan Etüdleri alanında eğitim veren ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır. Kurulduğu tarihten günümüze, önemli sayıda Türk ve yabancı araştırmacının katılımı ve katkısıyla, bölümümüz lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi vermeye devam etmektedir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü dersleri Amerikan edebi ve kültürel geleneklerini tanımlamayı, oluşumlarını ve gelişimlerini incelemeyi amaçlar ve Amerika'nın çokkültürlü toplum yapısını bütün çeşitliliği ve derinliğiyle irdeler. Bölüm programında yer alan dersler, Amerikan kültürü ve edebiyatını şekillendiren tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal ve politik geleneklerin oluşumunu ve günümüze değin gelişimini bilimsel yöntemler ışığında inceler. Bölümün disiplinler ve kültürlerarası perspektifindeki amaç, ögrencilere Amerikan kültürü ve edebiyatından yola çıkarak farklı edebiyat ve kültür ürünlerine de eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazandırmaktır.

Doç. Dr. Bilge Mutluay Çetintaş, Bölüm Başkanı

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış (veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak) ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Öğrencilerimizin, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara girip tercih formlarını doldurması ve gerekli sıralamaya girmesi gerekmektedir. Merkezi sistem ile yapılan yerleştirme sonucunda alınan puan yeterli gelirse Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleştirme ÖSYM tarafından yapılır. Daha ayrıntılı bilgi http://www.osym.gov.tr adresinde bulunmaktadır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin, İngilizce hazırlık atlama sınavına girmeleri zorunludur. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Bölümdeki lisans eğitimlerine başlarken, diğerleri bir yıl süreyle İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği kriterlerler dahilinde kabul edilir.

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış (veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak) ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Öğrencilerimizin, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara girip tercih formlarını doldurması ve gerekli sıralamaya girmesi gerekmektedir. Merkezi sistem ile yapılan yerleştirme sonucunda alınan puan yeterli gelirse Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleştirme ÖSYM tarafından yapılır. Daha ayrıntılı bilgi http://www.osym.gov.tr adresinde bulunmaktadır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin, İngilizce hazırlık atlama sınavına girmeleri zorunludur. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Bölümdeki lisans eğitimlerine başlarken, diğerleri bir yıl süreyle İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği kriterlerler dahilinde kabul edilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında Lisans derecesi almak için 240 AKTS'yi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir üniversitede alınan dersin içeriğinin, Hacettepe Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları yerine getirmek gerekmektedir.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Lisans programının amacı, kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandırmaktır. Program, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; İngilizceyi ve anadilini etkili olarak kullanan, çağdaş eleştiri yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen edebiyat ve kültür eleştirmenleri yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunlarının iş bulma olanakları çok zengindir. Mezunlarımızın bir bölümü üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevliliği olanaklarından yararlanırken, diğer bir bölümü Dışişleri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi bakanlıklarda, DPT ve MIT gibi teşkilatlarda, ulusal ve uluslararası kuruluş ve şirketlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, çeviri bürolarında, yayınevlerinde, haber ajanslarında görev almaktadır. Mezunlarımız ayrıca Avrupa Birliği ile ilgili kurumlarda görev almaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

* Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Lisans programı toplam 240 AKTS'den oluşur.

* Öğrencilerimizin mezun olmak için Zorunlu statüde 25 ders (75 kredi), Bölüm-İçi Seçmeli Statüde 9 ders (27 kredi) ve Bölüm-Dışı Seçmeli statüde 26 kredi olmak üzere toplam 128 ulusal kredi tamamlaması gerekmektedir. Bu 128 krediye TKD, AIT, BEB ve UNI 101 kredileri dahil değildir.

* Yükseköğretim Kanununda yer alan TKD, AIT ve BEB ortak zorunlu dersleri bolum programında birinci ve ikinci yılın dersleri içinde yer alıp 240 AKTS'ye dahildir.

* Birinci sınıftan başlayarak her yarıyılda seçmeli dersler öngörülmektedir.

* Öğrencilerimiz Bölüm Dışı Seçmeli derslerini farklı fakültelerde açılan seçmeli ders listelerinden seçebilir. Öğrencilerimizin, sahip oldukları potansiyeli geliştirmek ve mezuniyet sonrası iş olanaklarını arttırmak amacıyla değişik disiplinlerde Yan Dal yapmaları teşvik edilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı, vb) ve bunlara ait oranlar, ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan “Değerlendirme Sistemi”nde tanımlanmıştır. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları, ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden başarılı olarak minimum 240 AKTS kredisi elde etmeleri

4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları

gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Bilge Mutluay Çetintaş

Bölüm Başkanı

E-Posta: mutluay@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 85 00 - 111

Fax: +90 312 299 20 85

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Beytepe Kampüsü, Ankara

Web Adresi: http://www.ake.hacettepe.edu.tr/