TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1969 yılında Edebiyat Fakültesi (Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi) bünyesinde Prof.Dr. Şükrü ELÇİN tarafından kurulmuştur. Bölüm, kendi ihtiyacı olan öğretim üyesini yetiştirmek amacıyla 1969-1974 yılları arasında sadece Türk dili ve Türk edebiyatı alanlarında doktora programını yürütmüştür. 1975 yılından itibaren ise lisans, yüksek lisans ve doktora alanında çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü halen Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak dört yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili (zorunlu yabancı dil dersi dışında) Türkçedir.

Lisans eğitimi alan öğrenciler dört yıl süreye yayılan yabancı dil eğitimine tabiidirler.

Bölüm programımızın temel hedefi, Türk dili ve edebiyatı metinlerini başlangıçtan günümüze kadar edebi ve filolojik bağlamda değerlendirip öğrenciye kazandırmak, onlara bu ürünlerin Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki vazgeçilmezliklerini akademik düzeyde öğretmek; Türk dili ve edebiyatı alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri yetiştirmektir.

Program kapsamında zorunlu staj bulunmamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimi almak için, ortaöğretim düzeyinde eğitimi tamamlamış olmak ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda yeterli puanı almak gerekmektedir. Program LYS'nin TS puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencinin, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans derecesi ile mezun olabilmesi için programın öngördüğü bütün derslerden başarılı olması, 240 AKTS'yi tamamlamış olması ve genel akademik ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim alan bir öğrenci programa yatay geçiş ile dâhil olabilir. Yatay geçiş için gerekli şartlar Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 8. maddesinde belirtilmiştir:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

ERASMUS, MEVLANA veya FARABİ değişim programları ile öğrenciler yurtiçi ve yurtdışında eğitim görebilirler. Bu program dâhilinde aldıkları dersler Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 35. Maddesine göre transkriptlerine işlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bölüm programımızın amacı,

Türk dili ve edebiyatı metinlerini başlangıçtan günümüze kadar edebi ve filolojik bağlamda değerlendirip öğrenciye kazandırmak,

onlara bu ürünlerin Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki vazgeçilmezliklerini akademik düzeyde öğretmek;

Türk dili ve edebiyatı alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri yetiştirmek,

Türk dil ve edebiyatının, tarihi ve coğrafi çerçevede öğrenciye iletilmesidir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarının iş bulma olanakları çok zengindir. Mezunlarımız öğretmen olabilir, özel üniversitelerde ve devlet üniversitelerinde okutman ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi olabilir, bakanlıklarda, ulusal ve uluslararası kuruluş ve şirketlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, yayınevlerinde, haber ajanslarında görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programı toplam 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerimizin mezun olmak için zorunlu, bölüm içi seçmeli ve bölüm dışı seçmeli olmak üzere toplam 128 ulusal kredi tamamlaması gerekmektedir. Bu 128 krediye yabancı dil ve AIT (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) derslerinin kredileri dahil değildir.

Yükseköğretim Kanununda yer alan ING ve AIT ortak zorunlu dersleri bolum programında birinci ve ikinci yılın dersleri içinde yer alıp 240 AKTS'ye dahildir.

İkinci sınıfın birinci döneminden başlayarak her yarıyılda bölüm içi seçmeli dersler öngörülmektedir.

Öğrencilerimiz bölüm dışı seçmeli derslerini farklı fakültelerde açılan seçmeli ders listelerinden seçebilir.

Öğrencilerimizin, sahip oldukları potansiyeli geliştirmek ve mezuniyet sonrası iş olanaklarını arttırmak amacıyla değişik disiplinlerde Yan Dal yapmaları teşvik edilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı, vb) ve bunlara ait oranlar, ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan “Değerlendirme Sistemi”nde tanımlanmıştır. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları, ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden başarılı olarak minimum 240 AKTS kredisi elde etmeleri

4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın

shakalin@shakalin.net

Bologna Koordinatörü

Doç. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan

ggonca@hacettepe.edu.tr

Koordinatör Yard.

Araş. Gör. Koray Üstün

korayustun@hacettepe.edu.tr

0 312 297 81 00