ALMAN DİLİ ve EDEBİYATI PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 1966/1967 öğretim yılında lisans ve lisansüstü düzeyde faaliyete başlamıştır. Bölümün amacı, Almanca konuşulan ülkelerin dilleri, edebiyatları ve kültürleri alanında dil bilim ve edebiyat bilim çerçevesinde araştırmalar yapmak, Almanca öğretim yöntemlerini geliştirmek ve bu konularda uzmanlar yetiştirerek, gerek bilimsel çalışma, gerekse uygulama alanlarında ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermektir. Bölümün bir diğer amacı da Türkçe ve Almanca konuşulan ülkelerin dil ve kültür özelliklerini araştırmak suretiyle bu toplumların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayacak çözümler üretmektir.

Eğitim, 30-40 kişilik sınıflarda çağdaş eğitim anlayışına uygun olarak yapılmaktadır. Alan bilgilerini içeren beş bin kitaplık bir bölüm kütüphanesi öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Mezunlar, başta Turizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi kurumlarda ve özel kuruluşlarda görev alabilir; özellikle bankacılık, basın yayın, dış ticaret ve turizm sektörlerinde çalışabilirler. Almanca veya Almanya ile ilgili diğer alanlarda da iş olanağına sahip olan mezunlarımız, üniversitelerimizde Almanca okutmanlığı yapabilir, öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar ise resmî ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler.

Bölümün eğitim dili Almancadır, yeterlik sınavını başaramayan öğrenciler, bir yıllık hazırlık öğrenimi görmek zorundadırlar.

Bölümde Alman Dili ve Alman Edebiyatı Bilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi (140 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Alman Dili ve edebiyatı Bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında herhangi bir yabancı dilden gerekli puanı elde etmiş öğrencilerdir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü üstün nitelikli eğitim-öğretim ve araştırmalarıyla çoğulcu ve katılımcı demokrasi ortamı içinde öğrenci-öğretim elemanı hoşnutluğunu en üst düzeye çıkararak, Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü ulusal ve uluslararası denkleri(eşdeğer) içinde saygın ve önde gelen bir konuma çıkarmayı amaçlamakta olup Alman Dili ve Edebiyatı bağlamında, dil ve edebiyatı ilişkili oldukları alanlarla birlikte evrensel bir yaklaşımla incelemek; her düzeyde özgüvenli, üretken, alanında yetkin, çağın ve toplumun değişen gereksinimlerine yanıt arayan, insancıl, çevreye duyarlı ve ülkenin ilerlemesine katkı yapan nitelikli bireyler yetiştirmektedir.

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine daha iyi bir gelecek sağlamak amacı ile onları Avrupa Birliği Erasmus Programı Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde anlaşması bulunan üniversitelere göndermektedir. Öğrenciler bu üniversitelerde hem akademik anlamda yetkinliklerini arttırmakta hem de öğrenmekte oldukları dili geliştirmektedirler. Bölümümüzde Erasmus Programı Öğrenim Hareketliliğinin yanında yine aynı program çerçevesinde staj programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz bu program aracılığıyla Almanca konuşulan ülkelerde bulunan kurum ve kuruluşlarda staj imkanı bulmaktadır. İş dünyasına adım atan öğrencilerimiz bu sayede daha iyi bir gelecek planlaması yapabilmektedir.

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan öğrenciler yeterli akademik ortalamaya ulaştıklarında istedikleri başka bir bölümde yan dal programına katılma olanağına sahiptir. Açılan kontenjanlar doğrultusunda bölümler yan dal yapacak olan öğrencileri seçmektedir. Bu program çerçevesinde derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler diplomaları ile birlikte bitirdikleri yan dala ait sertifikayı alabilmektedir.

Bölüm programı dahilinde öğrencilere yönelik kariyer günleri düzenlenmektedir. Bölüm, öğrencilerini Alman Dili ve Edebiyatı bağlamında başarılı olmuş bireylerle ya da yine bu bağlamda çalışmaları olan kurum ve kuruluşlardan gelen temsilciler ile buluşturmaktadır. Bu toplantılarda bilgi alışverişinde bulunan öğrenciler gelecekte seçecekleri meslek dalları ile ilgili detaylı bilgi alma fırsatına erişmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların dış ilişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili bölümlerinde görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programımız 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders mevcuttur. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Program derslerinin %25.83'ü seçmeli statüsündedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23, 24, ve 27. madde kapsamına göre yapılmaktadır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bölüm içi zorunlu dersler, Bölüm dışı seçmeli ve Bölüm içi zorunlu seçmeli derslerin toplamı 140 kredi (240 AKTS) olmalıdır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Şerife YILDIZ

Tel: 0530 3201764 - 0312 2978400

Fax: 0312 2972068

E-posta: s_yildiz@hacettepe.edu.tr

Adres: Hacettepe Üniversitesi

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

06800 Beytepe Ankara