ODYOMETRİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Odyometri programı ülkemizde ilk kez 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. İki yıllık eğitim öğretim programı ile odyolojik tetkik ve işitme tarama testlerini güvenilir yapabilmenin yanı sıra Odyolog tarafından planlanan işitme cihazı ayarlarını uygulayabilme, kulak kalıbı ölçüsü alma becerisi kazanan odyometri teknikerlerinin mezun olduğu programımız 29 yıllık bu süre içerisinde 640 mezun vermiştir. Eğitim dili Türkçe olan programa 2002-2003 öğretim yılı itibarı ile, Sağlık Meslek Liselerinden sınavsız geçiş sistemi ile kayıt olanağının yanı sıra kontenjan dahilinde genel lise mezunlarının da tercihleri doğrultusunda kayıt imkanı olmaktadır. Öğrencilerin teorik ve uygulamalı dersleri ile klinik uygulamalarında yüksekokul öğretim elemanlarının yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim elemanlarından destek alınarak mesleki becerileri kazandırılmaktadır. Öğretim elemanı kadrosu, Üniversitemizin farklı fakülteleri ve yüksekokullarındaki öğretim elemanı kadrolarından da aldığı destek ile son derece güçlü bir yapıya sahiptir. Yüksekokul bünyesindeki bilgisayar laboratuarından yararlanan öğrencilerimiz teknolojik gelişmeleri yakından takip etme imkanına da sahiptirler. İki yıllık ön lisans eğitimleri boyunca yoğun bir şekilde teorik ve uygulamalı ders alan öğrencilerimiz üçüncü ve dördüncü dönemlerinde klinik uygulama yapmaktadırlar. Temel hedefi nitelikli Odyometri Teknikeri yetiştirmek olan Odyometri Programından mezun olan öğrencilerimiz çeşitli kamu ve özel sağlık kuruluşlarının yanı sıra üniversite hastaneleri ve işitme cihazı merkezlerinde görev yapabilmektedirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Odyometri Programına giriş için ortaöğretim eğitimini (meslek liselerinden sınavsız geçiş) tamamlamış veya ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında, (http://www.osym.gov.tr) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bu programa YGS-1 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları ile ilgili olarak, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgi için : http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresine bakılabilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Odyometri programında önlisans derecesi almak için öğrencinin 64 ulusal kredi ve 120 AKTS 'yi başarı ile tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Odyometri Teknikeri ünvanı verilir. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullar geçerlidir.

Bakınız-http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında Odyometri Programı için gerekli puanı almış öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrenciler Odyometri Programına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak şartı aranır. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliğine bakılabilir.

Bakınız-(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Odyometri programının esas amacı, görev hak ve sorumluluklarının bilincinde, alanı ile ilgili kuramsal bilgi ve uygulama yetisine sahip, etik ilkelere duyarlı, bilimsel ve teknolojik değişimlere paralel olarak kendisini geliştirmeyi hedefleyen, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında odyolojik tetkik, işitme tarama testlerini güvenilir olarak yapabilecek Odyolog tarafından planlanan işitme cihazı ayarlarını uygulayabilecek ve doğru kulak kalıbı ölçüsü alabilecek düzeyde nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Odyometri Programı mezunları hem devlet hem de özel sektörde çalışma imkânına sahiptir. Devlet hastanelerinde KBB Kliniklerine bağlı Odyoloji ünitelerinde odyolojik tetkik yapabilmekte, Doğum Klinikleri olan devlet hastanelerinde yenidoğan işitme taraması programında görev alabilmektedir. Özel sektörde ise hem özel hastanelerde hem de özel kliniklerde odyolojik tetkik ve yenidoğan işitme taraması yapabilmekte ve işitme cihazı firmalarında çalışabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Odyometri Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Program öğrencileri 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına kadar ulusal krediye göre mezun olurken 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından sonra AKTS ye göre mezun olacaklardır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına kadar %100 olan zorunlu ders oranı 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından sonra % 73 olarak belirlenmiş ve ders programı öğrencilerin % 27 oranında seçmeli ders alabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin 88 AKTS ‘si (%73) zorunlu, 32 AKTS'si (%27) seçmeli statüsündedir. Programda bölüm içi seçmeli ders oranı %15, bölüm dışı ise %10' dur. Seçmeli derslerin en az 20 AKTS ‘sini bölüm içi seçmeli derslerinden alınmalıdır, bölüm dışı seçmeli dersler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun programlarının yanı sıra diğer meslek yüksek okullarının programları, diğer fakültelerin bölümleri ve/veya seçmeli dersler koordinatörlüğünden de alınabilir. Stajlarını 1. ve 2 yarıyıl stajı olarak H.Ü. Erişkin Hastanesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji Ünitesi'nde yapabilecekleri gibi,kamu hastaneleri, özel hastaneler, özel odyoloji klinikleri ve işitme cihazı firmalarında da yapabilmektedirler. Uygulama ağırlıklı olan Odyometri Teknikerliği Programında ön koşullu ders sayısı 4'dür.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Bakınız-(Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Mezuniyet için H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Prof.Dr.G. Aydan GENÇ

H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

cagla@hacettepe.edu.tr, aydangenc@gmail.com

305 16 67- 305 43 87

Program Bologna Sorumlusu: Doç.Dr.A.Sanem ŞAHLI

H.Ü Sağlık Hizmetleri MYO.

İşitme-Konuşma Eğitim Ünitesi

305 42 00

ssahli@hacettepe.edu.tr sanem.sahli@gmail.com