DEZENFEKSİYON, STERİLİZASYON ve ANTİSEPSİ


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon işlemi, hayati öneme sahip ve sağlık sektöründe vazgeçilmez işlemlerdir. Hastane infeksiyonları sadece hastalar için değil aynı zamanda çalışan personel için de büyük bir taşımaktadır. Etkili sterilizasyon ve dezenfeksiyon ile hem hastane infeksiyonlarının insidansının düşmesi sağlanırken, hem de dirençli mikroorganizmaların yayılımının önüne geçilecektir. Bu amaçla hastanelerde yirmi dört saat hizmet veren Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde görevli personele çok büyük görev ve sorumluluklar yüklenmektedir. Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Programı ile, temel ve uygulama alanlarında teorik ve teknik eğitim donanımına sahip öğrenci yetiştirilmesi ve öğrencilerin araştırma-geliştirme ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında, temel bilgi düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. Bu alanda ihtiyaç duyulan eleman sıkıntısının böylece ortadan kaldırılması düşünülmüştür.

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi programının amacı, alanlarında yeterli teorik bilgiye sahip, bu konuda aldıkları stajlar ile deneyim kazanmış ve iş disiplinine sahip öğrencilerin yetiştirilmesidir.

Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Sağlık Teknikeri unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp özel ve kamu hastanelerinin sterilizasyon birimlerinde çalışabilirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Programına giriş için, ortaöğretim eğitimini tamamlamış olmak, meslek liselerinden direkt geçiş ile ya da ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Programa başvuru yapan öğrencilerimizin fiziksel ruhsal yönden herhangi bir engeli bulunmaması gerekmektedir. Kayıt Kabul Koşulları ile ilgili olarak, Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili koşulları yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrenciler mezun olabilmek için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu programda 60 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini ilk iki yarıyılda, kalan iki yarıyılda ise stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikeri ünvanı verilir. Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili bilgi:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne bakılabilir. İlgili yönetmelik linki:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_ 0934&filetype=html&submenuheader=3

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Programı'nın amacı, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, tıbbi malzemeleri tanıyan, tıbbi amaçlı kullanılan her türlü malzemenin uygun koşullarda ön temizlik, dekontaminasyon, sayım, bakım, kontrol, paketleme, steril etme ve depolanması, teslim edilmesi ve tüm aşamalarda yapılan işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamak, ayrıca steril edilen malzemelerin uygun şekilde depolanması, kayıt edilmesi ve kullanıcıya teslim edilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisini mesleğini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere açık, nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi teknikerleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerleri, sağlık sektöründe hastalara kullanılacak tıbbi aletlerin tekrar kullanıma hazırlanması gereken tüm basamakları teorik olarak bilen ve pratik olarak bunları yapabilecek beceriye sahip sağlık teknik elemenlarıdır.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Programı toplam 4 yarıyıldan ve 120 AKTS'den oluşmaktadır. Öğrenciler her yarıyılda zorunlu, seçmeli dersler ve stajlarında toplam 30 AKTS olan kredilerini tamamlayarak, mezun olabilmek için toplam 120 AKTS'lik kredilerini tamamlayabilirler. Derslerin AKTS ‘si (%75) zorunlu, AKTS'si (%25) seçmeli derslerdir. Seçmeli dersler meslek yüksekokulunun diğer programları ve/veya diğer fakültelerden alabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Cumhur Özkuyumcu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı