SAĞLIK EKONOMİSİ ve FARMAKOEKONOMİ PROGRAMI(TEZSİZ/İ.Ö./U.E)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının temel amacı; sağlık ekonomisi değerlendirme yöntemleri ve sayısal karar verme tekniklerini etkin bir şekilde kullanarak farmasötik ürün, hizmet ve programları ekonomik ve hümanistik yönleri ile değerlendirebilen sağlık ekonomisi ve farmakoekonomi bilim uzmanları yetiştirmektir. Programın öğretim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Belge Değerlendirme Ağırlığı:

ALES Puanı: %10

Yabancı Dil Puanı: %10

Akademik Ortalama: %30

Mülakat: %50

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

YÖK Yeterlilikler Çerçevesine göre, dönem projesi de dahil olmak üzere toplam 90 AKTS kredisi tamamlamış/ kazanmış olmak gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık ekonomisi ve farmakoekonomi eğitimi vererek, sağlık ve ilaç ekonomisi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık ekonomisi ve farmakoekonomi bilim uzmanı yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, sağlık sisteminde yer alan farklı kurum ve kuruluşlarda yönetici, planlamacı, karar verici veya farmakoekonomist olarak görev yapabilecektir. Sadece sağlık sistemi içinde yer alan kurum ve kuruluşlar değil ayrıca Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi bakanlık ve kuruluşların ilgili birimlerinde aktif olarak yönetimsel roller üstlenebileceklerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın 7 zorunlu, 6 seçmeli olmak üzere 13 dersi bulunmaktadır

DERSLER

Kredi Toplamı

AKTS Toplamı

AKTS Yüzdesi

Zorunlu Dersler

14

40

37,0

Seçmeli Dersler

21

50

63,0

Genel Toplam

35

90

100

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Yüksek Lisans, Doktora Eğitim, Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yüksek Lisans derecesi almak için öğrencilerin YÖK Yeterlilikler Çerçevesine göre, dönem projesi de dahil olmak üzere toplam 90 AKTS kredisi tamamlamış/ kazanmış olmak gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Uzaktan Eğitim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr.Zafer ÇALIŞKAN

Anabilim Dalı Başkanı

E-posta: caliskan@hacettepe.edu.tr

Tel: (0312) 297 68 30-31

Belgeçer: (0312) 299 20 03