KLİNİK ECZACILIK PROGRAMI (TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Eczacı olmak.

ALES (SAY) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES taban puanına sahip olmak. Yabancı dil puan koşulu aranmamktadır (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.


D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Klinik Eczacılık (tezsiz) yüksek lisans programına kabul edilmek için Eczacı olmak, ALES'den 55 puan almış olmak ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü program öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı aranmamaktadır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin 90 AKTS kredi miktarını seçmeli ve zorunlu dersler ile birlikte dönem projesini tamamlaması gerekmektedir. Toplam ders kredilerinin en az %25'inin alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanılması, derslerin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri ve dönem projesini başarı ile tamamlanması ve en az 2,50 genel akademik ortalamanın sağlanması gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/dalında yüksek lisans, öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 65 (C1) notlarını almış olması gerekir.

Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Klinik Eczacılık lisansüstü eğitim programının amacı, öğrencilerin akılcı ilaç kullanım ilkeleri doğrultusunda, ilaçlar ve tedavisine yönelik olarak belirli bir bilgi birikimi kazanması; multidisipliner, araştırıcı, sorgulayıcı ve kanıta dayalı uygulama becerisi edinerek, üretilen bilginin yenilikçi ve kaliteli bir hizmete dönüştürülmek suretiyle toplum sağlığını iyileştirmeye yönelik kullanılmasını sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan eczacılar serbest eczanede, hastane eczanesinde veya hastanede yatan hasta servislerinde veya polikliniklerde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ilaç ve zehir bilgi merkezlerinde ve meslek örgütlerinde görev alabilir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, teorik ve uygulamalı dersler ve dönem projesinden oluşmaktadır. Derslerin %60'ı zorunlu, %40'ı seçmelidir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı derslerden oluşmakta ve eğitimin ilk yarıyılından itibaren başlamaktadır. Uygulamalı dersler, serbest eczane ve hastane eczaneleri ile hastanede yatan hasta servisleri ve polikliniklerde yapılmaktadır. Programda yer alan zorunlu dersler dönemlik olup, seçmeli dersler her iki dönemde de açılabilmektedir. Sadece Klinik Eczacılığın Esasları II ve Klinik Eczacılığın Esasları Uygulamaları II Dersi için ön koşul bulunmaktadır. Programdaki dersler, ilk yarıyıldan itibaren öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri sağlarken, uygulamalı dersler de öğrenilen bilginin beceri ve yetkinliğe dönüştürülmesine yöneliktir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, ara sınavlar, genel sınavları, bütünleme sınavları ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten en az C1 (100 üzerinden 65-69) notunu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi %50'dir. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin toplam 32 Krediden az olmamak koşuluyla toplam 90 AKTS ders ve dönem projesi dersini tamamlaması, bu toplam kredinin en az %25'inin alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve dönem projesi çalışmasını Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlanması ve en az 2,50 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr.Kutay Demirkan

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı