TÜRK HALK BİLİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Türkiye'de halkbilimi çalışmalarının akademik ortamda yeni bir boyut kazanmasını sağlayan Anabilim Dalımız, Prof. Dr. Dursun Yıldırım'ın girişimleri ve önderliğinde kurulmuştur. Prof. Dr. Dursun Yıldırım'ın Yüksek Öğretim Kurumuna sunduğu “Folklor Hakkında Genel Bilgiler ve Folklor Bölümünün Üniversitelerimizde Kurulmasına Dair Düşünceler” başlıklı raporu ve I. Milli Kültür Şurasında başlattığı tartışmalar sonucunda, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermek üzere Türk Halkbilimi Anabilim dallarının açılmasına karar verilmiştir. Bu kararla birlikte 1982 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne bağlı olarak kurulan Türk Halkbilimi Anabilim Dalı eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bugün pek çok üniversitede açılmış olan Türk Halkbilimi Anabilim Dalları ve bölümlerinin ilki ve modeli olan Anabilim Dalımız, pek çok değerli akademisyenin yetiştiği bir merkez olarak görülmektedir.

Türk Halkbilimi Anabilim Dalı, Tarihi Türk coğrafyası içinde kültürün sözlü ve maddi unsurlarını derlemek, halkbilimi disiplinin yöntem ve teorileri doğrultusunda incelemek, Türk dünyası kültür çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmak, yapmış olduğu çalışmaların verileri doğrultusunda bizi geleceğe taşıyan temel dinamikleri tespit etmek amaçlarıyla akademik çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini 3 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi ile sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız Necdet-Neşide Sançar vakıf kitaplığında yaklaşık 8000 adet kayıtlı eser bulunmakla birlikte kuruluşundan itibaren Anabilim Dalımız bünyesinde gerçekleştirilen Lisans ve Yüksek Lisans tezleri Anabilim Dalımız web sitesinde kullanıcılarına çevrimiçi olarak hizmet vermektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Herhangi bir yüksek lisans programından mezun olmuş olmak,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel puan türünden en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrenci programdan mezun olmak için 24 kredilik ders / 150 AKTS ve THB 700 kodlu Özel Konular tez dersini almak zorundadır. Diğer kurallar için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir.

Bkz. http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Halkbilimi Anabilim Dalı'na doktora eğitimine giriş için Türkiye'de veya yurtdışında eşdeğer bir kurumdan yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek gereklidir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Halkbilimi programı, tarihi çağlardan gündelik yaşama kadar geniş bir yelpazede kültürü anlamaya, incelemeye, yorumlamaya ve bilgi üretmeye yönlendiren bir eğitim programına sahiptir. Bir taraftan kültürel miras olarak değerlendirilen sözlü, yazılı ve maddi gelenekleri incelerken, diğer taraftan modern toplumun kültürel yaşam biçimlerini ele alır. Bu doğrultuda halkbilimi programının amacı, kültürü çeşitli yönlerden ele alarak toplumun sosyo-kültürel problemlerini inceleyen, yorumlayan ve çözüm önerilerinde bulunan kültür bilimcileri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halkbilimi Doktora mezunu öğrencilerimiz Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halkbilimi, Müzik bölümleri ile Konservatuarlarında öğretim görevlisi/ üyesi olarak görev alabilmektedir. Bunun yanı sıra Kültür Bakanlığı, TRT ve ilgili diğer kuruluşlarda danışman, uzman benzeri görevler alabilmektedirler. Ayrıca üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrenciler, mezuniyet için Anabilim Dalı ders programında yer alan 24 kredilik dersi ve “THB 700 Özel Konular” dersi adı altında doktora tezini hazırlamak zorundadır. Eğitim-öğretimle ilgili Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği bağlayıcı olup ilgili yönetmelik (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf) adresinde yer almaktadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

Anabilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü

06800/Beytepe/Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 2978150/51