GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNG.)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geomatik (Geodesy + Geoinformatics) Mühendisliği, coğrafi nesnelere ait bilgilerin dijital ortamda toplanması, depolanması, işlenmesi, çözümlenmesi, modellenmesi, gösterimi ve kullanıma sunulması teknolojisidir. Coğrafi veriye, hayatın hemen her alanında, inşaat mühendisliğinden şehir bölge planlamaya, yapay zekâdan tıp alanına çok geniş bir uygulama yelpazesinde gereksinim duyulmaktadır.

Geomatik mühendisliği, stratejik öneme sahip bir mühendislik dalıdır. Bilgi ve uzay teknolojilerindeki gelişmeler gün geçtikçe geomatik mühendisliğinin önemini arttırmakta ancak, bu konuda ülkemiz gereksinimlerini karşılayacak sayıda yüksek teknolojik eğitim almış, mühendisler yetiştirilememektedir. Geomatik Mühendisliği programının amacı: Ülkemizin çok ihtiyacı olan, Uzay ve Uydu Jeodezisi, Dijital Fotogrametri, Uydu Görüntüleri İşleme ve Çözümlemeleri, Küresel Uydu Navigasyon Sistemleri (Global Navigation Satellite Systems, GNSS), Coğrafi/Kent/Arazi Bilgi Sistemleri, Mühendislik Ölçmeleri, Lazer Tarama Teknolojisi, Sayısal Kadastro ve Tapu Veri Tabanları, İmar Uygulamaları, Sayısal Harita Üretimi ve Afet Bilgi Sistemleri alanlarında yüksek teknolojik eğitim almış mühendisler yetiştirmektir. Programın amacı mezunlarına:

  • Geomatik mühendisliği temel bilgilerini,
  • Uzay Jeodezisi, Dijital Fotogrametri, Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS), Uydu Görüntüsü İşleme ve Çözümlemeleri, Lazer Tarama Teknolojisi, Coğrafi/Arazi/Kent Bilgi Sistemleri, Sayısal Kadastro ve İmar Uygulamaları ve Sayısal Harita Üretimi konularında güncel teknolojik bilgi ve yöntemleri,
  • Coğrafi verilerin toplanması, işlenmesi, çözümlemeleri, yönetimi ve kullanıma sunulması konusunda temel bilgileri,
  • Coğrafi Bilgi Sistemi ve Konumsal Veri Tabanı tasarımı ve geliştirilmesi sürecinde önemli etkenleri ve işlem adımlarını belirleme ve bu sistemleri kullanarak ilgili problemlere analitik çözümler geliştirme yeteneklerini,

kazandırmaktır.

Lisans programında güncel gelişmeler dikkate alınmış olup, sürekli gelişen bilgi teknolojilerine ve bu teknolojilerin kullanılmasına ağırlık verilmiştir. Geomatik Mühendisliği Lisans Programı'nda eğitim dili yüzde yüz İngilizcedir. Programa yerleştirilen ancak Hacettepe Üniversitesi tarafından belirlenen yabancı dil muafiyet koşullarını sağlayamayan öğrencilerin, Lisans Programı'na başlamadan önce Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Eğitimi Programı'nı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kayıt yaptırabilmek için en az lise mezunu veya yurtdışı eşdeğeri dereceye sahip olmak gerekir. Programa Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Uluslararası öğrencilerin programa kabulü ise “Hacettepe Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi”nde belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programdan mezun olmak için en az 164 yerel kredi ve 240 AKTS kredisi toplamında zorunlu, alan içi ve alan dışı seçmeli ders yükünü tamamlamış olmak gerekir. Geomatik Mühendisliği Lisans Programı kapsamında, biri dördüncü yarıyıl, diğeri de altıncı yarıyıl bitişini takiben, üçer haftalık arazi ve laboratuvar çalışması bulunmaktadır. Programda, ikinci sınıf bahar dönemi (4. Yarıyıl) bitiminden sonra mezun oluncaya kadar, bölüm içi arazi ve laboratuvar çalışmalarının dışında toplam 30 işgünü stajın tamamlanması gerekmektedir. Stajların, Bölüm tarafından kabul edilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında yapılması önerilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin belirlenen danışman eşliğinde iki ayrı bitirme projesi hazırlaması gerekmektedir. Bitirme projesi çalışmalarından ilki iki yarıyıl süresince (yedinci ve sekizinci yarıyıllar) hazırlanacaktır. İkinci bitirme projesi çok disiplinli olarak yedinci yarıyılda tamamlanacaktır. Geomatik Mühendisliği Lisans Programı'nda öğrencilerin başarı ölçütleri belirlenirken Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen esaslar dikkate alınır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin Hacettepe Üniversitesi tarafından nasıl tanınacağına ilişkin bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün konumsal veri ve analizi ile ilgili ihtiyaçlarını güncel mesleki teknoloji ve uygulamaları kullanarak, doğru ve ekonomik olarak sağlayacak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel ve üretim gereksinimlerini karşılayacak yeterlilikte, sosyal ve çevresel olgulara duyarlı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen mühendisler ve bilim insanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Coğrafi Bilgi Teknolojileri sektörü hızla gelişen ve büyüyen sektörler arasındadır. Geomatik Mühendisliği Lisans Programı mezunları için iş sahası çok geniştir. Program mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında, başta Coğrafi/Kent/Arazi/Afet Bilgi Sistemleri, altyapı, inşaat, imar, planlama, seyir, enerji, çevre, orman, ulaşım, savunma sanayi ve iletişim sektörleri olmak üzere, geniş bir yelpaze içerisinde çalışma olanağına sahiptirler. Özellikle ülkemiz şartları göz önüne alındığında bu sektörler ekonomik açıdan önemli bir yerde bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu sektörleri kalkındırarak gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek bir seviyeye ulaştırmak için uzmanlaşmış ve nitelikli geomatik mühendislerinin yetiştirilmesine gereksinim vardır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Geomatik Mühendisliği Lisans Programı'nın toplam ders kredisi, dört sene ve sekiz yarıyıl için 240 AKTS olup, programda her yarıyıl için 30 AKTS ders yükü öngörülmektedir. Bu ders yükünün yerel kredi karşılığı ise teorik, pratik ve uygulama saatleri toplamında 164 ders kredisidir. Programın alan içi zorunlu ve ortak zorunlu derslerin toplam kredisi 181 AKTS'dir. Bu değer bütün programın %75'ine karşılık gelmektedir. Tüm programın %25'ine karşılık gelen 59 AKTS kredilik kısmı ise alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olarak belirlenmiştir. 180 AKTS kredilik zorunlu derslerin 16 AKTS kredilik (tüm programın %7'si) bölümü ise Üniversite tarafından belirlenmiş ortak zorunlu derslerden (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve II, Türk Dili I ve II, Dil Becerileri I ve II, Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı) oluşmaktadır. Geriye kalan ve tüm programın %68'ini oluşturan 165 AKTS kredi dilimi ise Bölüm tarafından verilen zorunlu ders kredisine karşılık gelmektedir. Programın, 1. ve 2. yarıyıllarında öğrencinin temel mühendislik bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik dersler ağırlıktadır. Programda, geomatik mühendisliğinin temelini oluşturan matematik ve bilgi teknolojilerine önemli ölçüde ağırlık verilmiştir.

Geomatik Mühendisliği Lisans Programı bünyesinde, biri 4. yarıyıl sonunda diğeri de 6. yarıyıl sonunda, mesleki uygulamaların yapılacağı, toplam iki tane arazi uygulaması bulunmaktadır. Her arazi uygulaması 3 hafta süreyle (2 hafta arazi ve 1 hafta laboratuvar çalışması) ve ilgili bahar yarıyılı final dönemini takiben yapılmaktadır. Geomatik Mühendisliği Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için bölüm içi arazi uygulamaları dışında, toplam 6 AKTS kredilik zorunlu staj yükü bulunmaktadır. Öğrenciler, 4. yarıyıl ve 6. yarıyıl sonlarında toplamda 30 iş günü yaz stajını Bölüm'ün onay verdiği bir kurumda tamamlamak ile yükümlüdürler.

Programın 4. sınıfında öğrencilerin belirlenen danışman eşliğinde iki ayrı bitirme projesi hazırlaması gerekmektedir. Bitirme projesi çalışmalarından ilki iki yarıyıl süresince (yedinci ve sekizinci yarıyıllar) hazırlanacaktır. İkinci bitirme projesi çok disiplinli olarak yedinci yarıyılda tamamlanacaktır.

Programda tamamlanması gereken 13 adet seçmeli ders olup, bunların 11 tanesi alan içi, 2 tanesi ise alan dışı seçmeli ders olarak belirlenmiştir. Alan içi seçmeli dersler konu bazlı 5 ayrı grupta toplanmıştır. Öğrencilerin 1., 3. ve 4. alan içi seçmeli ders gruplarının her birinden en az 5 AKTS, 2. alan içi seçmeli ders grubundan ise en az 10 AKTS kredisi tamamlaması gerekmektedir. Alan için seçmeli derslerin gruplara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Alan İçi Seçmeli Grup 1: GMT421, GMT422, GMT424, GMT425

Alan İçi Seçmeli Grup 2: GMT432, GMT434, GMT435, GMT441, GMT443, GMT444

Alan İçi Seçmeli Grup 3: GMT452, GMT454, GMT456, GMT458

Alan İçi Seçmeli Grup 4: GMT461, GMT463, GMT466

Alan İçi Seçmeli Grup 5: GMT407, GMT408, GMT414, GMT445, GMT492

Programdaki seçmeli derslerde teorik bilginin yanında, uygulamalara da yeterli ağırlık verilmektedir. Böylece gerek arazi çalışmaları gerekse de laboratuvar desteği ile öğrenciler, teoride edindikleri bilgiyi, donanım ve bilgisayar yardımı ile pratiğe dökme imkânı bulmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından düzenlenen ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilebilmesi için, “Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları sağlaması önkoşulu ile Öğretim Programı Tablosu'na uygun olacak şekilde en az 240 AKTS kredi yükünü tamamlamış olması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Tekin Yürür

Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı

E-Posta: tyurur@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 6990

Faks: +90 312 297 6167

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 06800 Beytepe, Çankaya / ANKARA

Web Adresi: http://geomatik.hacettepe.edu.tr