MÜZİK TEORİLERİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Müzik Teorileri Anabilim Dalı'nın temel felsefesi; müzik teorisyenlerine, Türk Müzik Teorisi ve Batı Müziği Teorisi alanlarını “bütüncül” bir bakış açısıyla irdeleyebilme imkânı sağlamaktır. Müzik Teorileri Tezli Yüksek Lisans Programı da aynı yaklaşım üzerinde temellenmiştir. Bu çerçevede, gerek Türk Müzik Teorisi, gerekse Batı Müziği Teorisi'ne ilişkin olarak; ses sistemleri, ses organizasyonu, analiz ve teori tarihi olmak üzere aynı konu başlıkları altında sınıflandırılan bir müfredat oluşturulmuştur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a, bir lisans programından mezun olan; YDS, ÜDS ya da KPDS'den en az 55 puan veya eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurul'ca belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan alan ve Anabilim Dalı tarafından yapılan giriş sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenciler kabul edilir. Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin olarak belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Toplam 26 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, Seminer dersi ile diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenciler, Müzik Teorileri Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; öğrencilerin, Türk Müzik Teorisi ve Batı Müziği Teorisi alanlarını bütüncül bir bakış açısıyla irdeleyebilecek objektivizme ve bilimsel yeterliliğe sahip olmalarını; odaklandıkları çalışma konularında üst düzeyde bilimsel yayın üretebilme yetisi kazanmalarını ve bilim etiğinin tüm gereklerini içselleştirmelerini sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları; devlet ya da vakıf yükseköğretim kurumlarında akademisyen; devlete veya özel sektöre bağlı diğer kuruluşlarda ise müzik teorisyeni olarak görev yapabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program'da; Özel Konular, Analiz I, Analiz II ve Seminer olmak üzere toplam 11 ulusal kredilik dört zorunlu ders yer almaktadır. Öğrenciler, mezun olmaları için gerekli olan asgari 26 ulusal krediyi tamamlamak üzere, en az 15 ulusal kredilik seçmeli ders almalıdırlar. Program'ın sahip olduğu toplam 120 AKTS kredisinin 85'i zorunlu, 35'i ise seçmeli dersleri kapsamaktadır. Söz konusu 35 AKTS kredisinin en çok 15'i, Müzik Teorileri dışındaki bir alandan ya da alanlardan seçilebilir.

Öğrencilerin, müzik teorilerinin belirli alanlarında uzmanlaşmak üzere alabilecekleri alan içi seçmeli dersler aşağıda sergilenmektedir:

Ders Kodu, Adı

MTR 601 Kromatik Armoni I

MTR 602 Kromatik Armoni II

MTR 605 Batı Müziği Teorisi Tarihi

MTR 606 Türk Müzik Teorisi Tarihi

MTR 607 Karşılaştırmalı Ses Sistemleri

MTR 608 Analiz Sistemleri

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her bir ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, söz konusu dersin sorumlu öğretim elemanınca hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Program'dan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ve Müzik Teorileri Anabilim Dalı Müzik Teorileri Yüksek Lisans Programı Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.(http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Türev Berki (Anabilim Dalı Başkanı)

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Beytepe Yerleşkesi 06800 Ankara

tberki@hacettepe.edu.tr

Telefon: (0312) 297 87 54

Faks: (0312) 297 87 53