GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana, Geleneksel Türk Müzikleri alanında oluşturduğu birimler, gerçekleştirdiği faaliyetler, bilimsel çalışmalar ve yayınlarla ulaştığı birikimler dikkate değer orandadır. Bu birikimin hizmet sınırını genişletmek ve süreklilik kazandırmak, akademik yapılanmayla sağlanabilecektir.

Bu çerçevede “Geleneksel Türk Müzikleri” adı altında, Klâsik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği türlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması; Üniversitenin toplumla buluşması; müziğe “çok yönlü” bakabilen sanatçı/akademisyenlerin yetiştirilmesi gerekçelerine dayalı olarak, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde, lisanüstü eğitim-öğretim vermek üzere Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı adı altında bir Anasanat Dalı kurulması teklif edilmiş; Enstitü Yönetim Kurulu'nun 17.07.2012 tarih ve 2012/01.02 sayılı kararı, Eğitim Komisyonu'nun onayı ve Senatomuzun 25.07.2012 tarih ve 2012-243 sayılı kararı , YÖK'ün 15.08.2012 tarihli toplantısında onaylanarak 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan itibaren eğitime başlamak üzere Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı kurulmuştur.

Geleneksel Türk Müzikleri Tezli Yüksek Lisans Programı'nın vizyonu, ulusal müziğimizi kökten kopmadan geliştirerek geleceğe taşımak, ulusal kimliği koruyarak dünya ile bütünleşmek, bilinçli, yaratıcı, bilgi ve bulguları en üst düzeye taşıma becerisini kazanmış sanatçı ve akademisyenleri yetiştirmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için bir lisans diplomasına sahip olmak ve giriş sınavını başarmış olmak gereklidir.(http://www. hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235, hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

24 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, aldığı dersleri başaran ve hazırladığı Tez/Sanat Çalışması Raporu ve Tez/Sanat Çalışması Savunma Sınavı sonucu başarılı bulunan öğrenciler, Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

(http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6262/kanun-ve-yonetmelikler.html).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; Geleneksel Türk Müzikleri alanında yeni sentezlere ulaşan, bu alandaki ulusal ve uluslararası gelişmelere sanat ve bilim etiği ilkeleri doğrultusunda katkıda bulunan, sanatçı ve araştırmacı kimliğinin gerektirdiği yetkinlikle donanmış sanatçı-akademisyenler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları; yükseköğretim kurumlarında akademisyen, TRT ve Kültür Bakanlığı gibi devlete bağlı kurumlarda ya da özel sektöre ait sanat kurumlarında Geleneksel Türk Müzikleri uzmanı/sanatçısı/akademisyeni olarak çalışabilirler

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu programda; Özel Konular ve Seminer olmak üzere toplam 6 ulusal kredilik iki zorunlu ders mevcuttur. Öğrenciler, mezun olmaları için gerekli olan asgari 24 ulusal krediyi tamamlamak üzere en az 18 ulusal kredilik seçmeli ders almalıdırlar. Programın sahip olduğu toplam 120 AKTS kredisinin 74'ü zorunlu derslere ait olup 46‘sı seçmeli dersleri kapsamaktadır. Söz konusu 46 AKTS kredisinin en çok 15'i Geleneksel Türk Müzikleri dışındaki bir alan ya da alanlardan seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve “Ders Bilgi Paketi” içinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6262/kanun-ve-yonetmelikler.html)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, 24 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, Seminer dersi ve diğer derslerin başarılması; hazırlanan tezin, Savunma Sınavı sonucu başarılı bulunması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr. Ayten Kaplan

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Beytepe Yerleşkesi 06800 Ankara

e-posta : aykap@hacettepe.edu.tr

tel. 0 312 297 87 54

fax: 0 312 297 87 53