TIBBİ TANITIM ve PAZARLAMA PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2006-2007 yılında eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Programımız öğrencilere bilgi iletişim teknolojilerini kullanma yeteneklerini geliştirebilecekleri laboratuar olanağı ve görsel eğitim araçlarının rahatça kullanılabileceği ders ortamları sunmaktadır. Öğrencilere, mezuniyet sonrası mesleki uygulama alanında ihtiyaç duyacakları tıbbi kavramlar ve ilaç bilgisi Eczacılık fakültesinin desteğiyle verilmektedir. Öğretim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul edilmek için lise mezunu olmak gereklidir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programı olduğu için sınavsız geçiş yapılabilir. Kalan kontenjana YGS-6 puan türü ile öğrenci kabul edilmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre programımızdan ön lisans mezunu olmak için en az 64 kredi (ortak zorunlu dersler hariç), 120 AKTS(ortak zorunlu dersler dahil) miktarını almış olmak, tüm derslerden başarılı olmak, en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak ve staj uygulamasını başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesinin fakülte/yüksekokullarında uygulanan programlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) Hacettepe Üniversitesinin eşdeğer programlarına,24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçişler yapılabilir. Yatay geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kurumlar arası yatay geçişler, ön lisans programları için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi yatay geçişler lisans programları için güz yarıyılında gerçekleştirilir.

Kurumlar arası yatay geçişle kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına kadar ilgili yönetim kuruluna transkripti ile başvurabilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen Muaf (M) notuna dönüştürülerek transkriptinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir. Muaf (M) notu alınan ders tekrarlanamaz ve akademik ortalamalara dahil edilmez.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programının amacı; ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duydukları temel mesleki bilgi, beceri ve tutumlara sahip, etik değerleri özümsemiş, etkili iletişim kurabilen, gelişime ve sürekli öğrenmeye açık, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip, yaratıcı, nitelikli tanıtım ve pazarlama elemanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar ilaç firmalarında, ecza depolarında ve medikal firmalarda tıbbi mümessil, satış temsilcisi gibi unvanlarla görev alırlar. Tıbbi Mümessiller pazarın ihtiyacı olan ilaçlar ve medikal cihaz/malzemeleri tanıtım ve pazarlama, rakiplerin pazardaki hareketlerine göre satış şartlarını belirleme, ilaç ve medikal cihaz/malzeme ile ilgili bilgileri aktarma, promosyonları ve bilimsel toplantıların düzenlenmesini organize etme, tanıtımını yaptığı ilacın doktorlar tarafından hasta reçetelerine yazılmasını sağlama gibi görevler üstlenirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı 4 yarı yıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Program derslerinin %26'sı seçmeli ders statüsündedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans Eğitim Öğretim sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda belirtilen derslerden başarı ile geçilmesi, yaz stajının başarı ile tamamlanması, alınan derslerin ve stajın 120 AKTS'yi tamamlaması ve en az 2,00 genel akademik ortalamanın sağlanması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Öğr. Gör. Bülent SAPAZ

E-Posta: bsapaz@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 621 10 24

Fax: +90 312 623 88 50

Adres: Şehitlik Mah. Şehitlik Karşı Mevkii Prof. Dr. Kemal Bıyıklıoğlu Cad.

Polatlı Ankara-Türkiye

Web: www.pshmyo.hacettepe.edu.tr