KOMPOZİSYON PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Ankara Devlet Konservatuvarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün “ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartma” hedefleri doğrultusunda ve 1933 yılındaki talimatı sonrasında, 25 Haziran 1934 tarih ve 2541 sayılı “Milli Musiki ve Temsil Akademisi Teşkilat Kanunu” ile kuruldu. 6 Nisan 1935'de Türkiye'ye davet üzerine gelen Paul Hindemith'in “Türk Musiki Hayatını Kurtarmak İçin Teklifler” başlıklı kapsamlı raporu doğrultusunda, konservatuvara dönüştürülmesi öngörülen Musiki Muallim Mektebi'nde 6-12 Mayıs 1936 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınav sonucu eğitime başladı. İlk kompozisyon hocaları arasında (1936) Necil Kazım Akses, Hasan Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin ve (1950) Ahmed Adnan Saygun yer alır.

1934-1971 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, 1971-1982 arasında ise Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim/öğretimine devam eden Ankara Devlet Konservatuvarı, aynı yıl çıkarılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve 1983'te onun yerini alan 2809 sayılı kanun ile tüm yüksek öğretim kurumları ile beraber YÖK kapsamına (Hacettepe Üniversitesi) alınmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa YGS ve özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir.

Kayıt Kabul Koşulları için Kompozisyon Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi geçerlidir. http://www.konser.hacettepe.edu.tr/files/yonergeler/kompozisyon.doc

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir. (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/)

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kompozisyon Sanat Dalı Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için, ortak zorunlu dersler hariç, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 135, AKTS kredi toplamı ise 240'tır. (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm). 15.08.2012 tarihli senato kararları gereği sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,579/senato-kararlari%2015.08.2012)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kompozisyon Sanat Dalı Lisans Programı'nın amacı; müzik ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak, temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, sanat ve bilim etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen; bilimsel, teknolojik, görsel ve işitsel alanlarda yürüttüğü çalışmalarla bu gelişmelere katkıda bulunan, öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık besteciler ve eğitimciler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları; bestecilik hayatlarını bireysel olarak sürdürebilecekleri gibi aynı zamanda yükseköğretim kurumlarında akademisyen, ya da özel sektöre ait sanat kurumlarında eğitmen olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu programda 1 sene hazırlık ve 4 sene lisans olmak üzere toplam 5 yıl eğitim verilmektedir. Öğrencinin lisans eğitimine devam edebilmesi için hazırlık senesindeki derslerin tamamından başarılı olması gerekmektedir. Ulusal kredileri ve AKTS kredileri bulunmayan bu dersler yıllık olarak işlenmekte ve geçer kalır şeklinde değerlendirilmektedir.

Lisans programda, 15'i üniversite zorunlu dersleri olmak üzere, toplam 133 ulusal kredilik zorunlu ders verilmektedir. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 150 ulusal krediyi tamamlamak üzere, en az 17 ulusal kredilik seçmeli ders almalıdır. Kompozisyon Sanat Dalı'nda toplam 92 yerel kredilik seçmeli ders mevcuttur. Seçmeli dersler, Kompozisyon Ana Sanat Dalı'ndan alınabileceği gibi, Konservatuvar ve Üniversite'nin diğer bölümleri ve üniversite ortak havuzundan da alınabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm). 15.08.2012 tarihli senato kararları gereği sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,579/senato-kararlari%2015.08.2012)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  1. Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm). 15.08.2012 tarihli senato kararları gereği sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,579/senato-kararlari%2015.08.2012).

  1. Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, ortak zorunlu dersler hariç, en düşük 135 ulusal kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr. Metin Munzur (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Başkanı)

Tel: 009 0312 2126210 – 1262

Email: munzur@hacettepe.edu.tr

Yrd.Doç. A.Turgay Erdener (Kompozisyon Sanat Dalı Başkanı)